Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 1515/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

. nr [...] wskazane jest, że od nieruchomości tej płacony był podatek od nieruchomości, a nie rolny., Zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zasadniczym...
na własność Parafii [...] w S. własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr [...], położonej w obrębie [...] o pow. [...] ha, zapisanej w KW...

II OSK 2122/15 - Wyrok NSA z 2017-04-25

stwierdzenia przejścia własności części nieruchomości I. uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody D. z dnia [...] października...
. na decyzję Ministra [...] z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia własności części nieruchomości., Wyrok został wydany...

I SA/Wa 2685/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

w drodze decyzji wojewody (ust. 2). Nabycie własności nieruchomości lub ich części na podstawie ust. 1 jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego...
[...] października 2019 r. sygn. akt [...], po rozpatrzeniu sprawy z wniosku [...] w [...] o przekazanie własności nieruchomości położonej w [...] przyznała wnioskującej...

I SA/Wa 622/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-24

nr [...] przez skarżącą Parafię potwierdza między innymi fakt administrowania, opłacania podatków i utrzymywania przedmiotowej nieruchomości, a także dokonywanie...
przez Parafię Katolicką [...] w M. prawa własności nieruchomości położonych w M. przy ul.[...], oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...] o powierzchni [...] ha...

I SA/Wa 101/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć...
stycznia 1991 r. w sprawie poręczenia Parafii Katolickiej p.w. [...] w L. nieruchomości ziemskich położonych w L. o łącznej powierzchni [...] ha., Na powyższe postanowienie...

I SA/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

nieruchomością nr [...] przez Parafię [...] potwierdza między innymi fakt administrowania, opłacania podatków, utrzymywania przedmiotowej nieruchomości, a także dokonywania...
Wewnętrznych i Administracji z dnia [..] listopada 2010 r. nr [..] w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości oddala...

II OSK 56/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

Rzymskokatolicką potwierdza między innymi fakt administrowania, opłacania podatków, utrzymywania przedmiotowej nieruchomości, a także dokonywania inwestycji np. doprowadzenia wody...
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości...

I SA/Wa 2036/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia [...] września...
[...], działając na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych...

I SA/Wa 2130/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

pomocy prawnej kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240,00 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku...
. posiadanie nieruchomości ziemskiej oznaczonej jako działki...

I SA/Wa 1621/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

1989 r., Nr [...] stwierdzającą, że działka nr [...], położona w C. przy ul. [...], stanowi własność X. Wskazali, że w budynku położonym na wskazanej nieruchomości...
wydana w wyniku przestępstwa ponieważ oparta jest na sfałszowanym zaświadczeniu notarialnym o zmianie właściciela nieruchomości., Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] grudnia...