Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Kr 177/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-22

, w przedmiocie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, I. stwierdza nieważność § 2 Uchwały nr IX/61/07 Rady Gminy Koszyce z dnia 27 listopada 2007r II. określa...
od nieruchomości. W § 2 tejże uchwały sformułowano następujący przepis:, 'Zwalnia się od podatku od nieruchomości tylko na wniosek podatnika:, 1. Obiekty i budowle służące...

I SA/Op 91/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-13

w Opolu na uchwałę Rady Gminy D. z dnia 21 października 2010 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości stwierdza nieważność...
października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej postanowień § 1 pkt. 2 lit.e w brzmieniu ' w tym w zakresie budynków...

I SA/Łd 77/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-03

Miejskiej w S. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej postanawia umorzyć postępowanie...
Miejskiej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej., Pismem z dnia 26 lutego 2016 r. strona...

I SA/Kr 820/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. w K. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia 12 lutego 2019r. Nr [...] w przedmiocie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości...
., Nr III/32/2019 w przedmiocie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości., W odpowiedzi na skargę Miasto i Gmina K. wniosło o umorzenie postępowania z uwagi...

IV SA/Po 289/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

'. Jak podano - głównym argumentem podwyżki cen za dostarczanie wody o 0,08 zł był fakt płacenia przez [...] Sp. z o. o. podatku od nieruchomości. W ocenie Rady podatek...
podatek od nieruchomości jest marginalnym czynnikiem kształtującym cenę wody i ścieków. Skoro wysokość obciążającego spółkę podatku od nieruchomości wzrosła, a jak wynika...

I SA/Kr 189/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

Rady Miejskiej w P., z dnia 28 listopada 2019 r. nr XVI/119/2019, w przedmiocie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa...
podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Woj. Małopolskiego z dnia 5...

I SA/Kr 304/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-27

na uchwałę Rady Miejskiej w Piwnicznej Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. nr XVI/119/2020 w przedmiocie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego...
od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 r., poz...

I OSK 619/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

, np. podwyższeniem należnego podatku od nieruchomości. Również z tego powodu zastosowanie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli...
. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza, że zaskarżona...

I SA/Kr 1121/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-31

stycznia 2014 r. Nr XLV/611/2014, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, , - s k a r g ę o d d a l a - Uchwała...
nr XLV/61172014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną została zaskarżona...

II SA/Kr 1399/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-09

opisów - podać bardziej rażące przypadki stwierdzając, że: podatek z całej działalności zadeklarowany przez ZGK w deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1) na rok 2016...
płaci z tego tytułu podatek od nieruchomości. To może zaś sugerować skrajne niedopuszczalne subsydiowanie skrośne nie tylko w ramach ZGK ale w ramach połączonych personalnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   25