Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

, a zbywca płaci od niej podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny. Organ stwierdził, iż przedmiotowa działka stanowi grunty orne i tylko w drobnej części nieużytki...
o charakterze nierolniczym o czy świadczy okoliczność, że zbywca opłaca od niej podatek od nieruchomości, nie zaś podatek rolny. Ponadto nieruchomości przyległe...

IV SA/Wa 1563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

) wysokość zobowiązań M. G. oraz W. G. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2017 rok;, n) kopii umów pożyczek wskazanych w rubryce nr 11...
bowiem kopii decyzji określające wysokość zobowiązań M. G. oraz W. G. z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego (lit. m wezwania), ani nie złożyła...

III SAB/Wr 913/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-03

w sprawie ww. zagadnienia prawnego. Uchwała ta powinna przesądzić, czy skarżąca może zostać w stanie faktycznym sprawy opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Z uwagi...

IV SA/Wa 3233/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

- w wysokości 1286 zł netto., Skarżąca wymieniła następujące wydatki: opał - 590 zł, podatek od nieruchomości - 600 zł (rocznie), energia elektryczna - 250 zł (na dwa miesiące...
jakie są źródła ich utrzymania (zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych), - czy posiadają jakikolwiek majątek (nieruchomości, zasoby pieniężne), jeżeli tak, należy wykazać...

V SA/Wa 2895/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-27

oraz że przy wydawaniu decyzji powinien być brany pod uwagę aktualny stan prawny. Podniosła ponadto, że płaci podatek od nieruchomości oraz że do uchybienia rocznego terminu...
i Administracji z dnia ... października 2007 r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. oddala skargę...

V SA/Wa 2135/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-02

podniósł, że opłaca wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości. W związku z sadzeniem lasu wnioskodawca poniósł znaczne koszty...
. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości; 1. uchyla...

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-29

wysokości miesięcznych wydatków związanych z utrzymaniem domu i mieszkania (np. opłaty za energię elektryczną, gaz, podatek od nieruchomości, wodę, wywóz śmieci...

IV SA/Wa 1898/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

dla psów i kotów 150 zł miesięcznie. Kwota 5.000 zł rocznie wydatkowana jest na węgiel i drewno na opał. Podatek rolny i podatek od nieruchomości wynosi 359 zł rocznie...
nie przynosi dochodu., N. D. ponosi koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania. Wedle kopii dowodów wpłat zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz zaliczki...

IV SA/Wa 2680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

[...] w miejscowości [...], nie ma formalnie (tj. w ww. ewidencji) nadanego numeru adresowego,, - w bazie podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego...
', a nie na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy., W sprawie organ - wobec powziętej wiedzy o niezabudowanej nieruchomości, tym samym powzięciu wątpliwości...

III SAB/Gd 73/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

może być m.in.: akt własności, wypis z księgi wieczystej, decyzja właściwego organu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości lub wskazanie numeru księgi wieczystej lokalu); 3...
1   Następne >   +2   6