Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Op 154/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-17

od nieruchomości za 2012 r., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1848/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r...
., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1847/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., wyrok Naczelnego...

I SA/Wr 111/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-08-13

listopada 2019 r. o sygn. akt I SA/Wr 535/19 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Pismem...
Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2019 r. nr SKO/41/P-186/2018 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. Skargą strona objęła...

I SA/Wr 617/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-28

na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2019 r. o sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r...
listopada 2019 r. o sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2015 r. przez Prezydenta Miasta J., podlegało umorzeniu...

I SA/Op 146/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-05

, iż przywołane przez nich sprawy dotyczyły kwestii wymiaru podatku od nieruchomości, nie zaś bezczynności organu., We wskazanym przez skarżących prawomocnym wyroku tut Sądu z 19...
I SA/Op 573/14, decyzją z [...] uchyliło w całości decyzję Burmistrza N. z [...] ustalającą zobowiązanie w podatku od nieruchomości na 2005 r. w wysokości 18.884 zł...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...
pokrycie opłat za mieszkanie za jeden miesiąc oraz opłacenie w roku bieżącym podatków (raz podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz raz podatku od nieruchomości...

III SA/Wa 1/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. sp. z o.o. w W. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2026/12 postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić M. sp. z o.o. w W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

nieważności decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 1971-2008, zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku z dnia 27 maja 2013 r. w terminie miesiąca od otrzymania...
się co prawda decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2006-2007 oraz decyzje...

II SA/Bk 647/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-24

elektryczna - 470 zł; telefon - 300 zł; ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, - 60 zł; lekarstwa - 450 zł; zabiegi rehabilitacyjne - 270 zł oraz opłaty ponoszone...
dochód dwuosobowej rodziny wynosi 2570 zł netto miesięcznie. Wykazane wydatki wynoszą 1980 zł miesięczne (czynsz, energia elektryczna, telefon, ubezpieczenie i podatek...

VIII SA/Wa 469/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi H. S. na niewykonanie wyroku sygn. akt VIII SA/Wa 705/14 przez Burmistrza Gminy [...] postanowił: odrzucić skargę.

VIII SA/Wa 470/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi H. S. na niewykonanie wyroku sygn. akt VIII SA/Wa 405/15 przez Burmistrza Gminy [...] postanowił: odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   18