Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych /Dz.U. nr 9 poz. 67/ nie można uznać za podstawę zwolnienia instytucji filmowych od podatku od nieruchomości w rozumieniu...
(...) z dnia 27 października 1993 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r. Decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia 20 września 1993 r. /nr Fn. 3240-18/93...

SA/Kr 2710/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-15

Od budynków mieszkalnych niezamieszkałych i nie wykorzystywanych na inne cele niż mieszkalne pobiera się podatek od nieruchomości według stawek ustalonych przez rady...
., ustalającą podatek od nieruchomości od Michała M. w wysokości 918 000 zł z tytułu posiadanego przez niego budynku i gruntów w J. Budynek o powierzchni 65 m2 zakwalifikowano...

III SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-02-24

zasadność skargi Aliny Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 15 czerwca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i na podstawie...
Ś., przyjmując za podstawę obliczenia wartość nieruchomości ustaloną przez biegłych i ustalając podatek w wysokości 19 mln zł., Ponieważ podatniczka złożyła oświadczenie...

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

1990 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości. Aleksander K. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, na której prowadził działalność rzemieślniczą w zakresie...
betoniarstwa. Urząd Skarbowy w L. dokonał wymiaru podatku od tej nieruchomości, opodatkowując część gruntów i budynków według stawek przewidzianych dla gruntów i budynków...

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

, spółka z o.o. w E., na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) z dnia 7 lutego 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości...
nr 108 poz. 486/, ustalił M-mu Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego w E. podatek od nieruchomości za 1993 r. w wysokości 53 280 000 zł. W uzasadnieniu decyzji podał...

SA/Gd 2749/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-14

postępowanie w sprawie wymiaru podatku od darowizny obejmującej opisaną wyżej nieruchomość. W uzasadnieniu decyzji organ podał, że kierując się wykładnią przepisów, jak wynika...
nieruchomości będącej przedmiotem darowizny w wysokości 3 050 000 zł. W uzasadnieniu organ przywołał art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn...

SA/Po 611/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-07-27

Odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku podatkowym na zakup lokalu mieszkalnego w budynku od osób...
, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej /art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. 'd' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA 302-303/95 - Wyrok NSA z 1996-03-29

prawnym, nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodów /art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz...
. 416 ze zm./, nie mogą korzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania tym podatkiem kwot wydatkowanych na powyższe cele. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie...

III SA 967/96 - Wyrok NSA z 1996-12-04

stanowiącego odrębną nieruchomość na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ w brzmieniu sprzed...
Jeżeli nabywca budynku lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207...

SA/Wr 2099/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-25

. w kancelarii notarialnej w G.W. rep. A nr (...), Wanda Z. nabyła nieruchomość rolną, położoną w S. w gminie M., obejmującą nie zabudowaną działkę nr 194/2 o powierzchni 0,94...
darowizny Wanda Z. nabyła własność innej nieruchomości rolnej, położonej w Ś. w gminie M., obejmującej działkę nr 213/8 o powierzchni 90 arów, stanowiącej pastwisko...
1   Następne >   2