Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Rz 827/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

, że nieruchomość zbył [...] sierpnia 2019 r. i utracił status jej właściciela, o czym osobiście powiadomił Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego...
w [...], który zaniechał poboru podatku od tej nieruchomości. Nowy właściciel uiszcza należną opłatę. Nie jest dopuszczalne żądanie od danej nieruchomości kilu opłat, bo należna...

I GSK 423/18 - Wyrok NSA z 2019-09-04

i podatku od nieruchomości. Poziom cen i stawek jest prawidłowy i stanowi podstawę do pozytywnej weryfikacji wniosku. Wskazano też na potrzebę uzyskania wyjaśnień...
poniesionych w związku z wzrostem opłat czynszowych, podatku od nieruchomości i przejęcia majątku wartości ok. 70 mln. zł. Wskazywała także na bezprawny zarzut niskiego poziomu...

I SA/Rz 121/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

, gdyż okoliczność opłacania należnych podatków wynika z przepisów prawa i związana jest ona z samym posiadaniem nieruchomości, natomiast jak wskazano w uzasadnieniu decyzji...
jest, jej zdaniem, pozbawieniem prawa do dysponowania jej nieruchomością. W ocenie Skarżącej opłata za gospodarowanie odpadami powinna być pokrywana już w płaconych podatkach do gminy...

III SA/Gl 297/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-29

dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Poziom cen i stawek jest prawidłowy i stanowi podstawę do pozytywnej weryfikacji wniosku. Wskazano też na potrzebę uzyskania wyjaśnień...
nie mogą być podstawą do weryfikowania kosztów planowanych w roku 2017. Przyczynę wzrostu cen należy upatrywać we wzroście stawki podatku od nieruchomości z 1,2 do 2,0...

V SA/Wa 930/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

od nieruchomości;, - czynszu umownego i powiązanych nakładów inwestycyjnych;, - sposobu planowania podatku od nieruchomości;, - kosztów remontów, kosztów materiałowych...
na inwestycje modernizacyjne będzie realizowana w okresie obowiązywania taryfy, czy również po upływie 3 lat, co może mieć znaczący wpływ na koszty amortyzacji i podatku...

I SA/Sz 483/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-08-13

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i G. p o s t a n a w i a: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania...
na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXXII/211/2012 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku...

III SA/Gl 594/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-02

wniosku taryfowego wynika, że na wzrost cen miał wpływ wzrost kosztów bezpośrednich (amortyzacja, czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości, koszty zakupu wody...
dzierżawny, podatki od nieruchomości Gmina niewątpliwie dysponuje istotnym narzędziem kształtowania cen taryf za wodę i ścieki. Dalej zauważył, że jednym z czynników...

I SA/Ke 467/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-20

wystawiona na nazwisko E.M., faktury na kwotę 230,86 zł i 635,34 zł za gaz wystawione na nazwisko B.S., decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2017 r...
. Jako zobowiązania i stałe miesięczne wydatki rodziny wykazał: woda i ścieki - 130 zł, energię - 94,60 zł, podatek -31,67 zł, gaz - 200,00 zł, leki - 100 zł, wyżywienie...

I SA/Rz 365/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-04

ponad 1 tysiąc zł'. Nie nadesłała także decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2018 r., jak też rachunków związanych z utrzymaniem zarówno domu...

I SA/Wr 1200/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-07-29

. PSS 'S.' jako wieczysty użytkownik jest podatnikiem podatku od nieruchomości, uiszcza również opłaty za wieczyste użytkowanie. Skarżący płaci opłaty z tytułu czynszu najmu...
przepisu art. 16 ustawy zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości, w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   24