Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

V SA/Wa 3733/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-26

cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, poprzez nieobciążanie kosztami podatku od nieruchomości odbiorców usług, które zgodnie z umową z 8...
jest kwestia ustalenia, czy kosztem podatku od nieruchomości powinni zostać obciążeni odbiorcy usług, czy wnioskująca o zatwierdzenie nowych taryf spółka. Zdaniem organu, biorąc...

V SA/Wa 6/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-26

listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021, ustaliła podatek od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków...
. Wzrost kwoty podatku od nieruchomości, który spowodowany jest;, a) wzrostem stawki % podatku od nieruchomości z 0,01% do 1% dla budowli co spowodowało wzrost kosztów...

I SA/Rz 827/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

, że nieruchomość zbył [...] sierpnia 2019 r. i utracił status jej właściciela, o czym osobiście powiadomił Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego...
w [...], który zaniechał poboru podatku od tej nieruchomości. Nowy właściciel uiszcza należną opłatę. Nie jest dopuszczalne żądanie od danej nieruchomości kilu opłat, bo należna...

I GSK 423/18 - Wyrok NSA z 2019-09-04

i podatku od nieruchomości. Poziom cen i stawek jest prawidłowy i stanowi podstawę do pozytywnej weryfikacji wniosku. Wskazano też na potrzebę uzyskania wyjaśnień...
poniesionych w związku z wzrostem opłat czynszowych, podatku od nieruchomości i przejęcia majątku wartości ok. 70 mln. zł. Wskazywała także na bezprawny zarzut niskiego poziomu...

I SA/Rz 121/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-20

, gdyż okoliczność opłacania należnych podatków wynika z przepisów prawa i związana jest ona z samym posiadaniem nieruchomości, natomiast jak wskazano w uzasadnieniu decyzji...
jest, jej zdaniem, pozbawieniem prawa do dysponowania jej nieruchomością. W ocenie Skarżącej opłata za gospodarowanie odpadami powinna być pokrywana już w płaconych podatkach do gminy...

III SA/Gl 297/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-29

dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Poziom cen i stawek jest prawidłowy i stanowi podstawę do pozytywnej weryfikacji wniosku. Wskazano też na potrzebę uzyskania wyjaśnień...
nie mogą być podstawą do weryfikowania kosztów planowanych w roku 2017. Przyczynę wzrostu cen należy upatrywać we wzroście stawki podatku od nieruchomości z 1,2 do 2,0...

V SA/Wa 4911/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

. Jednocześnie wskazano na możliwość wprowadzenia przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna...
w zakresie podatku od nieruchomości. Dyrektor RZGW w ogóle nie ustalił czy takie zwolnienie i na jakich warunkach jest możliwe., Organ II instancji wskazał...

V SA/Wa 3973/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-24

wyliczenie podatku od nieruchomości od nowych inwestycji wraz z wykazem inwestycji od których liczony jest podatek od nieruchomości. W dalszej kolejności ocenić przedstawione...
przez organ I instancji. Należą do nich m.in. koszty wynagrodzeń, amortyzacji, podatków i energii elektrycznej. Organ odwoławczy wskazał, że wniosek zawierał nieszczegółowo...

V SA/Wa 930/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

od nieruchomości;, - czynszu umownego i powiązanych nakładów inwestycyjnych;, - sposobu planowania podatku od nieruchomości;, - kosztów remontów, kosztów materiałowych...
na inwestycje modernizacyjne będzie realizowana w okresie obowiązywania taryfy, czy również po upływie 3 lat, co może mieć znaczący wpływ na koszty amortyzacji i podatku...

V SA/Wa 4286/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

, a jeśli tak, to jakie zadania zrealizowano. Niewiadome jest także czy od niezrealizowanych inwestycji wyliczony został podatek od nieruchomości. Organ podkreślił, że inwestycje...
wpływają na zwiększenie wartości podatku od nieruchomości, w przypadku ich niezrealizowania koszty te mogą zawyżać cenę 1 m(3) na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...
1   Następne >   +2   +5   +10   25