Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 3/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

od nieruchomości za 2006 r. postanawia: wskazać Wójta Gminy M. jako organ właściwy w sprawie zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1...
Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz Wójtem Gminy M., w zakresie właściwości organu w sprawie zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

określające rodzaj podatku odprowadzanego od danej nieruchomości. Wójt potwierdza oświadczenia rolników o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na gruntach rolnych danej gminy...
. Charakter rolny nieruchomości potwierdza fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz coroczne decyzje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem rolnym. Uznał...

II GW 25/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

WFOŚiGW z 2 czerwca 2014 r., nr [...] o odmowie zwrotu Gminie L. utraconych dochodów za 2013 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Ustalenie właściwego...
(administracyjnoprawny) o charakterze zewnętrznym., Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8a u.p.o.l. zwalnia się od podatku od nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami...

II OW 100/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Gminy N. o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w sprawie odprowadzanego podatku od nieruchomości właściciela działki ewidencyjnej [...] z uwagi na stwierdzone...
o przeprowadzenie szczegółowej kontroli pod kątem odprowadzanego podatku od nieruchomości jak również zgodności użytkowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania...

II FW 15/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-30

do wydania interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od nieruchomości. postanawia: wskazać Wójta Gminy Wierzchosławice jako organ właściwy do wydania interpretacji...
indywidualnej w sprawie podatku od nieruchomości. 1. Wnioskiem z 23 października 2013 r. Wójt Gminy Wierzchosławice zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I OW 125/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

z zamiarem stałego pobytu. Przedmiotową nieruchomość udostępnił E. Ł., która z tego tytułu przekazuje kwotę 500 zł J. T. (szwagrowi R. E.) oraz opłaca podatek od nieruchomości...
za czynsz. Z powodu rzadkich wizyt zainteresowanego w Polsce opłacają podatek za tę nieruchomość oraz na wezwanie rodziny R. E. przekazują jej kwotę 500 zł., Naczelny...

I OW 149/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

od nieruchomości oraz podatku leśnego. Ponadto nie złożył on deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie ponosił z tego tytułu kosztów...
osobowych do Urzędu Gminy R. W odpowiedzi uzyskał informację, że ww. nie figuruje w rejestrze podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne i w rejestrze podatku...

II GW 42/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Wodnej z dnia [...] czerwca 2012 r. w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości postanawia wskazać Wojewodę Śląskiego...
zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto Marszałek wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa według norm przepisanych., Z przekazanych...

II FW 23/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-22

właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej zaległości w podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a: wskazać Prezydenta miasta stołecznego Warszawy jako organ...
rzeczowo i miejscowo do prowadzenia egzekucji administracyjnej zaległości w podatku od nieruchomości na podstawie tytułów wykonawczych: nr [...] oraz nr [...], wystawionych...

II GW 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

jest zwolniony z podatków, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym że z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na zasadach określonych w przepisach odrębnych., W powyższych przepisach...
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, środki uzyskane m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   12