Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 289/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

'. Jak podano - głównym argumentem podwyżki cen za dostarczanie wody o 0,08 zł był fakt płacenia przez [...] Sp. z o. o. podatku od nieruchomości. W ocenie Rady podatek...
podatek od nieruchomości jest marginalnym czynnikiem kształtującym cenę wody i ścieków. Skoro wysokość obciążającego spółkę podatku od nieruchomości wzrosła, a jak wynika...

II SA/Po 283/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-23

[...] zł, solid [...]zł, PZU życie [...]zł i [...]zł, szambo [...]zł, energię [...]zł, podatek od nieruchomości [...] zł, śmieci [...] zł, wodę [...] zł, PZU auta [...] zł...
dowody wpłaty należności za niektóre zobowiązania (telefon, wodę, prąd, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości)., Zgodnie z treścią art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30...

II SA/Go 766/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-24

, ponadto skarżąca opłaca podatek rolny i podatek od nieruchomości w wysokości 774 zł rocznie, na leki wydaje ok. 180 zł miesięcznie, dodatkowo ponosi koszty regularnych...
renty rodzinnej, wydruk z rachunku bankowego za okres od października 2018 r. do stycznia 2019 r., decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości...

II SA/Gl 622/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-13

telekomunikacyjne, 244 zł na opał, 46 zł na odbiór odpadów, 26 zł na podatek od nieruchomości, 130 zł na składki na KRUS, 100 zł na lekarstwa. Do druku formularza dołączono...
z tytułu podatku od nieruchomości oraz kopię zeznania podatkowego 2014 r. Następnie na wezwanie referendarza sądowego skarżący nadesłał inne dokumenty (faktury na zakup...

II SA/Po 675/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-14

na poczet podatku od nieruchomości. Skarżąca nadto oświadczyła, że posiada we współwłasności z synem niewykończony dom, lokal nad halą maszyn bez wody, [...] ha gruntu...
z własnej renty. Z renty skarżąca spłaca zaciągnięta pożyczkę. Kontynuowana jest egzekucja zadłużeń z tytułu podatku od nieruchomości. W sierpniu 2015r. firma sprzedała...

II SA/Kr 1399/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-09

opisów - podać bardziej rażące przypadki stwierdzając, że: podatek z całej działalności zadeklarowany przez ZGK w deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1) na rok 2016...
płaci z tego tytułu podatek od nieruchomości. To może zaś sugerować skrajne niedopuszczalne subsydiowanie skrośne nie tylko w ramach ZGK ale w ramach połączonych personalnie...

IV SA/Wa 2287/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-03

. na kwotę: 1673,00 zł za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych...
trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej...

II SA/Rz 1243/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-07

na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, dokumentów składanych w celu...
z urzędu oraz pozyskanych od innych organów (np. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków...

II SA/Bk 1170/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

[...] lutego 2015 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości (grunty rolne, lasy i budynki mieszkalne) na łączną kwotę 738 zł za rok 2015 (k...
podatku od nieruchomości, kwoty wynikające z kserokopii rachunków za paliwo oraz składki KRUS za styczeń - marzec 2015 r.). Nie wskazała jednakże, że wydatkowała wszystkie...

II SA/Ol 507/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-16

. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę...
terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   61