Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 118/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

z utrzymaniem (opłaty za gaz, energię elektryczną, czynsz, wodę, telefon, leki, telewizja, podatek od nieruchomości, raty kredytów i pożyczek) ze wskazaniem w jakiej wysokości...
skarżący i jego żona ponoszą te koszty; zeznania podatkowego za [...] r.; ostatniej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości rolnej, opisanej w rubryce nr 7.1...

IV SA/Wr 557/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-16

podatku od nieruchomości 227, 226, 226, 226, czyli łącznie za 2009 r. 905 zł, płatność za świadczenia melioracyjne 22 zł (luty 2009 r.). Ponadto oświadczył, że nie otrzymuje...
podatku rolnego i podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 263 zł i wysokość pozostałych wydatków, a także wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-27

201 zł; a ponadto decyzję Wójta Gminy [...], z której wynika, iż za [...] r. łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości wynosi 53 zł...
wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości za [...]r. wynika nadto, iż kwartalne raty z tego tytułu są niewielkie, gdyż poszczególne z nich wynoszą: 14z ł, 13 zł, 13 zł i 13 zł...

IV SA/Wr 516/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia budynków oraz decyzję dotyczącą określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości...
, że zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości oraz rolnego wynoszą 53 zł rocznie. Deklaracje roczne za lata 2005- 2006, wskazują na to, że rodzice skarżącego uzyskali dochód...

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-11

, a ponadto nie posiada nieruchomości, a w związku z tym nie uiszcza należnego w takim wypadku podatku od nieruchomości., Natomiast odnosząc się do podnoszonej przez skarżącego...
. Skarżący wyjaśnił, że wyszczególnione wydatki w ogólnej kwocie 1690 zł - są stałe i niezbędne. Ponadto wskazał, że z wynagrodzenia zobowiązany jest opłacać podatki...

II SA/Bk 317/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-25

); decyzję z dnia [...] stycznia 2012 r. dot. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2012 r. (k. 34); aneks do umowy...
wsparcie pomostowe - 540 zł i dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, - 500 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna...

II SA 669/91 - Wyrok NSA z 1991-09-20

/. Przepisy te następnie zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości...
rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych /Dz.U. 1983 r. nr 19 poz. 86 - zmiana Dz.U. 1988 r. nr 10 poz. 73 i nr 29...

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-28

zobowiązany jest opłacać podatki inne należności, w tym ubezpieczenie, w kwocie '[...]' zł. Podał też, że ponosi wydatki nieplanowane, związane z nauką, ubiorem, czy stanem...
wydatków skarżący zaliczył potrącaną mu z wynagrodzenia kwotę na podatki i ubezpieczenie, która jest odliczana od wynagrodzenia brutto. Natomiast skarżący określił...

IV SA/Wr 565/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-22

. dokonał wpłaty na rzecz urzędu skarbowego w wysokości 763,00 zł wraz z odsetkami 21 zł tytułem 'wpłaty PIT za [...]'. Z decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego za [...] r...
.. wynika, iż wynosi on 61 zł, a kwartalne raty odpowiednio 16 zł, 15 zł, 15 zł, 15 zł. Skarżący posiada dom o powierzchni 80m2, nieruchomość rolną o powierzchni 0,44 ha...

III SA/Lu 325/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-17

nie posiada innych nieruchomości jak również zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Źródłem utrzymania strony jest renta wypłacana przez [..] w wysokości [...] zł...
brutto ([...] zł do wypłaty, po dokonaniu potrąceń tytułem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne). Natomiast jako stałe miesięczne wydatki, strona...
1   Następne >   3