Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147, zm. Dz.U. nr 74 poz. 443/, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 1991 r...
., nie było podstaw prawnych dla uznania różnic kursów walut obcych w stosunku do złotówki za przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

III SA 182/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

1. Świadczenia pieniężne otrzymywane przez poborowych odbywających służbę kandydacką w Straży Granicznej wolne są od podatku dochodowego na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt...
15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./., 2. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

III SA 502/94 - Wyrok NSA z 1995-08-02

Podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów ich uzyskania /art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
Kpa skargę (...) Fabryki Pomp i Armatury 'W.' z siedzibą w W. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 24 marca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób...

III SA 534/95 - Wyrok NSA z 1996-04-26

1. Uprawnienia organów podatkowych wynikające z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
marca 1995 r. w przedmiocie określenia nie ewidencjonowanego przychodu i ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz. U. z 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./ zmiana właściciela przedsiębiorstwa nie stanowi...
uruchomił nową działalność i - spełniając warunki określone w art. 10 ust. 1 powyższej ustawy -korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, to późniejsza sprzedaż...

III SA 1225/94 - Wyrok NSA z 1995-08-02

zostały przyznane lub jakie obowiązki zostały a stronę nałożone., 2. Nie określając kwotowo /lecz procentowo/ wartości przyznanej ulgi w podatku dochodowym /par. 13...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 124 poz. 553 ze zm...

III SA 302-303/95 - Wyrok NSA z 1996-03-29

prawnym, nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodów /art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz...
art. 207 par. 5 Kpa skargę Grażyny i Tomasza małżonków S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 16 stycznia 1995 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób...

III SA 767/94 - Wyrok NSA z 1995-02-24

. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/., 2. Rzeczą urzędu jest ocena, czy podane przyczyny zasługują na uwzględnienie, jednakże zaniechanie...
zasadność skargi Aliny Ś. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 15 czerwca 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości i na podstawie...

SA/Lu 627/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-16

zasadność skargi Heleny P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 10 stycznia 1994 r. w przedmiocie odmowy zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy w 1993 r...
. zakwestionowała obciążający ją obowiązek podatkowy i zwróciła się o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w formie zaliczek potrącanych z renty, argumentując...

SA/Kr 363/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-06-08

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ odliczeniu od dochodu tego małżonka, na którego nazwisko zostały nabyte...
. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za rok 1993. Izba Skarbowa w (...) decyzją z dnia 29 grudnia 1994 r. nr IS.III-823/1/93/L/94 utrzymała w mocy decyzję Urzędu...
1   Następne >   3