Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 279/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-03

umowy zawartej z młodocianym po 1 stycznia 2004 r., Wskazując na przepis art. 27 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U....
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956), skarżąca prezentuje stanowisko, że wobec zawarcia umowy z uczennicą po dniu 1...

I SPP/Go 125/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-05-28

. nr [...] w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od września 2011r. do dnia zgonu...
, w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok oraz podatku od spadków i darowizn za 2012 rok wraz z odsetkami...

I SPP/Go 123/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-05-28

. nr [...] w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od września 2011r. do dnia zgonu...
, w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok oraz podatku od spadków i darowizn za 2012 rok wraz z odsetkami...

I SPP/Go 124/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-05-28

. nr [...] w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od września 2011r. do dnia zgonu...
, w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok oraz podatku od spadków i darowizn za 2012 rok wraz z odsetkami...

I SA/Wr 2208/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-06

uwzględnienie wszystkich deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 r. - PIT - 4, PIT - 5, PIT - 33 oraz podatku obrotowego TOT - 2...
. umorzył postępowanie podatkowe w przedmiocie zwrotu Podatnikowi, nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 r. Decyzja Urzędu Skarbowego w G. została utrzymana...

I SPP/Go 126/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-19

i usług za ostatnie 12 miesięcy; rocznego zeznania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2017 i 2018; zbiorczego zestawienia wartości przychodów...
zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2017 - 2018; nie osiągała wartości przychodów i kosztów uzyskania przychodów w latach 2016 -2019...

VII SA/Wa 2818/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-22

należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, oraz 2009 r. W skardze zarzucono naruszenie...
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niezłożenie w terminie do 31 maja każdego roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów...

I SA/Ke 528/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-30

rozpatrzenia zażalenia K. K. - zwanego dalej skarżącym, odmówił przywrócenia terminu do złożenia zaświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów...
roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły, powoduje ustanie stosunku ubezpieczenia...

VII SA/Wa 176/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za lata 2004-2010., W skardze zarzucono naruszenie przepisów art. 5a ust. 4...
w terminie do 31 maja każdego roku zaświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły...

I SPP/Go 132/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-09

podatkowe spółki z tytułu odsetek za zwłokę od nieuiszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2014 roku wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego...
oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 rok postanawia: 1. Zwolnić skarżącego od wpisu od skargi. 2. Ustanowić dla skarżącego adwokata. 3. W pozostałym...
1   Następne >   +2   +5   +10   34