Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1951/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-25

jest więc twierdzenie skarżącej, która powołując się na definicję działalności rolniczej określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
, która powołując się na definicję działalności rolniczej określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654...

V SA/Wa 1314/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-19

oraz wysokość płaconego przez Skarżącego podatku dochodowego (... zł za 2009r. i ... za 2010r.) nie klasyfikuje prowadzonej działalności do grupy działalności przynoszącej...
(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw przynoszących...

II SA/Sz 1106/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-14

w wysokości zgodnej z zawartą we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz opłacenia związanych z nim składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy...
to, że od wypłaconego cudzoziemcowi wynagrodzenia za pracę nie odprowadzono zaliczek na podatek dochodowy, oraz że nie rozliczył się z urzędem skarbowym. W tej sytuacji, dokumenty...

II OSK 262/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

podatków w Polsce (pod. dochodowy- aktualnie) w przyszłości firma będzie zatrudniać pracowników'., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, decyzją z dnia [...] maja 2014 r...
przez skarżącego działalności gospodarczej i tym samym odprowadzany przez niego do budżetu państwa podatek dochodowy. Zasadne jest bowiem promowanie rozwoju przedsiębiorstw...

V SA/Wa 639/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

zaliczkach na podatek dochodowy za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Skarżący oświadczył, że nie posiada rachunku bankowego, występował o zmianę wysokości...
wynagrodzenia za pracę w związku z egzekucją świadczeń alimentacyjnych., Skarżący nadesłał również informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres...

II OSK 1810/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

przez skarżącego podatku dochodowego ([...] zł za 2009 r. i [...] za 2010 r.) nie klasyfikuje prowadzonej działalności do grupy działalności przynoszącej korzyści...
(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Sąd wywiódł, że z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw...

IV SA/Wa 320/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

związanych z nim składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy. Niedopełnienie powyższych obowiązków stanowi przesłankę uzasadniającą uchylenie...
i nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a także nie są objęte obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. W kontekście...

V SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...
przychody w wysokości [...] zł. W celu ustalenia dochodu, przychód ten należy pomniejszyć o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym,(tu w skali rocznej) czyli o kwotę...

II OSK 617/13 - Wyrok NSA z 2014-09-16

(np. z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne). Z punktu widzenia gospodarki zasadne wydaje się promowanie rozwoju przedsiębiorstw przynoszących znaczące...
osiąganych dochodów (poniesionych strat) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2010 r. spółka odnotowała stratę w wysokości 89.311,12 zł, z kolei...

IV SA/Wa 1345/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy, dochód wyniósł 3742 PLN. Natomiast w 2011 r. cudzoziemka uzyskała przychód 12 000 PLN, po odliczeniu składek i podatku dochód...
, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:, 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,, 2...
1   Następne >   +2   +5   10