Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 856/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

dla bezrobotnych wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie społeczne za okres pobierania obu świadczeń. Organ odwoławczy...
zaliczką na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. Na obowiązek zwrotu świadczenia nie ma też wpływu stan zdrowia, stopień niepełnosprawności czy trudna...

OSK 1392/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w związku z art. 20 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
przez niewłaściwą ich wykładnię i zastosowanie polegające na:, a/ bezzasadnym przyjęciu, że pojęcie 'przychodu' z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest tożsame z pojęciem...

I OSK 745/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

świadczenia, którą urząd pracy przekazał na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego skarżącego i zaliczki na podatek dochodowy. Skarżący nie kwestionuje, że osoba niezdolna...
, pobrane z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet...

II SA/Łd 1637/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-31

., W odwołaniu skarżąca podniosła, że faktem jest , iż otrzymuje na siebie alimenty od byłego męża. W jej ocenie jest to dochód nie podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest źródłem przychodów i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że skarżąca osiąga...

II SA/Ke 70/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-30

praca zarobkowa, podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym...
. Stosownie zaś do treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Ke 38/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-09-07

opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyższy od połowy najniższego wynagrodzenia. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust...
zaś do treści art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż akcji nie jest wyłączona z opodatkowania, co oznacza, że uzyskana zaliczka...

II SA/Op 283/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

o podatku dochodowym od osób fizycznych., Wojewoda Opolski zaznaczył, że rejestrując się 7 stycznia 2011 r. W. K. złożył oświadczenie, iż jest właścicielem nieruchomości rolnej...
(w styczniu) oraz 405 zł (w lutym)., Organ odwoławczy zauważył, że zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

I OSK 345/06 - Wyrok NSA z 2006-09-07

, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz uzyskiwania diet i innych należności pieniężnych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem...
:, 1. podjęcia pozarolniczej działalności,, 2. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym...

III SA/Gd 842/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

na podatek dochodowy oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. P. T. nie dokonał jednak zwrotu całości przyznanej mu kwoty zasiłki w wysokości 997,40 zł, a jedynie kwoty...
z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zalicza się na poczet przyznanego...

II SA/Wa 1811/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-05

należności jak zaliczka na podatek dochodowy i składki zdrowotnej. Tak więc jego zdaniem, przy uwzględnieniu tych odliczeń kwota do zwrotu powinna być mniejsza i wynosić 353,18 zł...
potrąconych należności z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej od świadczenia przedemerytalnego, dlatego też skarżący zobowiązany został do zwrotu kwoty brutto...
1   Następne >   +2   +5   +10   83