Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Kr 2904/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-05

od podatku dochodowego, które zostało mu przyznane przez art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482...
jest zbędny. Skoro związki te przejmują prawa i obowiązki gmin związane z przekazywanymi zadaniami, to tak jak gminy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego., W statucie...

II SA/Ol 965/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-15

'[...]' wynika, iż H.K. prowadzi działalność gospodarczą od 1 grudnia 2000 r. i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych., Wojewoda podał, że Rada Gminy...
reżimem podatkowym właściwym dla tzw. 'działów specjalnych produkcji rolnej'. Wynika to wprost z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Wa 2143/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-23

, w tym m.in. sporządzanie i organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanych jednostek, potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym...
a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach...

II OSK 557/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

o byciu przedsiębiorcą, nie zmienia tego fakt, iż Wójt opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych - przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, a do takiego działu...
należy prowadzenie [...], stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm...

II SA/Ke 401/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-13

publicznego utrzymującą się z darowizn, datków, składek członkowskich, 1% podatku dochodowego. Wnioskodawca nie wykazał żadnych środków trwałych, jedynie własność autobusu marki...

II SA/Rz 929/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-01-10

. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są 'diety oraz kwoty stanowiące...
nieopodatkowanego dochodu (zwolnionego miesięcznie do 3.000 zł z podatku dochodowego), rekompensującego całokształt wykonywanej pracy., Burmistrz podkreślił, że ustalona...

II SA/Wa 2737/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

się m.in. kwestia objęcia rodziny nadzorem kuratora, odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego właściwego dla [...] i niepełnosprawność dziecka. Podkreślono...
i dziecko, którego dotyczy wniosek, mieszkają na terenie [...] - 27 punktów,, 2. czy rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla [...] - 27...

III SA/Wr 233/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-10

do twierdzenia, że wskazane przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.) nie mają sprawie zastosowania...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: u.p.d.f.), czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania...

II OZ 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

- będzie otrzymywał do grudnia 2014 r., jego miesięczny dochód z tytułu umowy o pracę wynosi 7.797,62 zł brutto, co po odliczeniu należnego podatku dochodowego oraz składki...

IV SA/Po 1172/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-09

przez skarżącego i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego...
potwierdzających wysokość: podatku, opłat czynszowych, ubezpieczenia itp.) jakiego rzędu kwoty obciążają miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych...
1   Następne >   +2   6