Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 167/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-10

własności akcji na kupującego i z tym momentem powstaje obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe okoliczności, zdaniem...
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody ze sprzedaży akcji nie są wyłączone z opodatkowania a zatem bez znaczenia w sprawie jest okoliczność...

III SA/Gd 220/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-24

mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP, wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały, i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie lub, 3) posiadającym tytuł...
, i rozliczającym podatek dochodowy w Sopocie lub, 3) posiadającym tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na terenie SPP bądź przy ulicach przyległych do SPP...

VI SA/Wa 264/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

skarżącego wraz z dokumentami potwierdzającymi, powyższą okoliczność:, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów...
do dnia 31 stycznia 2012 r.,, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej - przedłożenie kopii ostatniej decyzji naczelnika...

II GSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

jedynie dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin;, 3. art. 7, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz art. 13b ust...
korzystającym z drogi, tj. mieszkańcom Szczecina, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

III SA/Po 332/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-22

. Miesięczne zobowiązania i wydatki deklaruje na [...] zł, do których zaliczył raty kredytów ([...] zł), alimenty ([...] zł), opłaty za media ([...] zł), raty na podatek dochodowy...
przez skarżącego, na potrzeby decyzji o rozłożeniu na raty podatku dochodowego ustalono za rok 2017 na [...]%. Przychód skarżącego za 2017 rok wyniósł [...] zł, a koszty...

IV SA/Po 432/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-25

przez skarżącego i jego konkubinę oraz dokumentów dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata...
dla celów podatkowych oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT (k. 35-37 akt sądowych)., W odpowiedzi z dnia 14...

II SA/Sz 742/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-22

, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.; dalej 'u.p.d.o.f.')., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym...

II SA/Sz 743/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-22

społecznym ZUS nie wpływa na posiadanie przez niego statusu rolnika. Co prawda rolnik po przekroczeniu określonej kwoty podatku dochodowego, objęty jest ubezpieczeniem...
sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.; dalej 'u.p.d.o.f....

II SA/Bd 278/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, pomniejszone...
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki...

IV SA/Po 432/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-05

oraz dokumentów dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących...
z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przedłożył decyzję w sprawie podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100