Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 167/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-10

własności akcji na kupującego i z tym momentem powstaje obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe okoliczności, zdaniem...
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody ze sprzedaży akcji nie są wyłączone z opodatkowania a zatem bez znaczenia w sprawie jest okoliczność...

VI SA/Wa 264/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

skarżącego wraz z dokumentami potwierdzającymi, powyższą okoliczność:, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów...
do dnia 31 stycznia 2012 r.,, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej - przedłożenie kopii ostatniej decyzji naczelnika...

II GSK 1618/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

jedynie dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin;, 3. art. 7, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz art. 13b ust...
korzystającym z drogi, tj. mieszkańcom Szczecina, rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Szczecin oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym...

III SA/Po 332/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-22

. Miesięczne zobowiązania i wydatki deklaruje na [...] zł, do których zaliczył raty kredytów ([...] zł), alimenty ([...] zł), opłaty za media ([...] zł), raty na podatek dochodowy...
przez skarżącego, na potrzeby decyzji o rozłożeniu na raty podatku dochodowego ustalono za rok 2017 na [...]%. Przychód skarżącego za 2017 rok wyniósł [...] zł, a koszty...

IV SA/Po 432/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-25

przez skarżącego i jego konkubinę oraz dokumentów dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata...
dla celów podatkowych oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT (k. 35-37 akt sądowych)., W odpowiedzi z dnia 14...

II SA/Bd 278/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-18

opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, pomniejszone...
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki...

IV SA/Po 432/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-05

oraz dokumentów dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących...
z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT., W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący przedłożył decyzję w sprawie podatku...

IV SA/Po 432/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-06

i jego konkubinę oraz dokumentów dotyczących lokat i kont należących do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób...
oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT (k. 35-37 akt sądowych)., W odpowiedzi z dnia [...] czerwca 2011 r...

III SA/Wr 563/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-28

. do czerwca przychód z działalności wnioskodawcy wyniósł 345.126,11 zł, a strata 35.410 zł - zgodnie z raportem wspomagającym wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy...
tu bez wpływu na ocenę możliwości płatniczych wnioskodawcy, gdyż wartości te są powiązane przede wszystkim z rozliczeniami w podatku dochodowym. Strata bowiem, będąca nadwyżką...

VI SA/Wa 186/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

karę pieniężną w wysokości 97 tysięcy złotych. Z załączonych do wniosku dwóch kwartalnych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy wynika, że przychód w pierwszym...
przekraczającą 97 tysięcy złotych, co doprowadzi go do utraty płynności finansowej i w konsekwencji bankructwa. Do wniosku załączył dwie deklaracje na zaliczkę kwartalną na podatek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100