Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 2190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Organ odwoławczy uznał, że nie stanowi on jednak dokumentu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia...
, do którego zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informacja ta nie prowadzi jednak do wniosku...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

:, a) bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r., b) zeznania podatkowego za 2015 r. i 2016 r. i deklaracji z tytułu podatku dochodowego za ostanie sześć miesięcy,, c) wydruku...
z księgi podatkowej z wykazanym przychodem i dochodem (stratą) za ostanie trzy miesiące i wypłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten okres,, d) historii wszystkich...

VII SA/Wa 383/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

od rodziny, bądź osób trzecich, jeśli tak należało wskazać na czym ona polega,, - nadesłania kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r. ew. za 2013 r...

VII SA/Wa 935/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.) dotyczącej art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)., Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

VII SA/Wa 1193/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

ta pozostawała do dyspozycji skarżącego, skoro musiał on jeszcze opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy (odpowiednio - 2018: 6 573,20 zł i 24 170 zł...
straty rzędu 76 tys. w 2019 r. i 88 tys. w 2020 r. W skardze wskazano, że w związku z tym, po opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku dochodowego skarżący mógł...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

uzyskania nadwyżki kosztów nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi...
nr 10 Spółka podała, że stan środków w kasie na dzień 31 października 2017 r. jest ujemny oraz, że posiada zaległości wobec ZUS i z tytułu podatku VAT, podatku...

IV SA/Wr 30/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-24

miesięcznie i miał od kwoty 3900 zł naliczany podatek dochodowy. W tym zakresie skarżący podniósł , że pismem z dnia 8 lutego 2017 r. zwracał się do Urzędu...

IV SO/Wr 16/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-01

.), [...] zł (luty 2013 r.), dowód wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu [...] zł (czerwiec 2013 r.), wpłata zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie...
również w wiarygodny sposób jaka jest w rzeczywistości jego sytuacja majątkowa (dochodowa), ponieważ z nadesłanego wyciągu z rachunku bankowego żony w Banku [...] o numerze...

II SAB/Ol 64/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-08

bycie finansowym i utrzymaniu. Wnioskodawca przedłożył jednocześnie kopie dowodów potwierdzających opłacenie - jak wskazał, przez rodzinę - wydatków z tytułu podatków...
nie uzupełnił swoich wyjaśnień pomimo wielokrotnego zwrócenia uwagi przez Sąd na potrzebę pełnego i rzetelnego zobrazowania sytuacji majątkowej, dochodowej i rodzinnej...