Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 826/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają...
ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:, 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;, 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne...

IV SA/Po 772/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

do tych osób, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przedłożenia...
za pomocą kserokopii dokumentów (np. rachunków, faktur za media, w tym gaz, energia elektr., wodę, telefon; dokumentów potwierdzających wysokość: podatku, opłat czynszowych...

II SA/Sz 815/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-28

wynika, że świadczenie emerytalne pomniejszone jest o kwotę [..] zł z powodu egzekucji komorniczej. Po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy, składki...

II SA/Sz 815/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-22

. Po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz po potrąceniu kwoty podlegającej egzekucji, skarżąca otrzymuje kwotę [...] zł...

II SA/Op 260/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-30

, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną m.in. o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego...
obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...

IV SA/Wr 742/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-28

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych...

IV SA/Wr 487/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-01

oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

IV SA/Wr 194/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-05

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy...
% podatkiem VAT i, zwrot wydatków w kwocie 11,80 (słownie: jedenaście 80/100) złotych., Postępowanie administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem M. S. (dalej...

II SA/Bd 272/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-25

Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

IV SA/Po 272/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

110,40 (sto dziesięć 40/100) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 590,40 (pięćset dziewięćdziesiąt 40/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej...
., Przywołaną wyżej decyzją z [...] stycznia 2016 r. Szef Urzędu odmówił stronie przyznania świadczenia pieniężnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego...
1   Następne >   2