Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II FW 10/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego...
w sprawie ze skargi M. P., sygn. akt I SA/Ol 100/17 na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku...

II FW 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy a Naczelnikiem Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie umożliwienia złożenia zeznania podatkowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy uiszczony wpis sądow...

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

., Wskazano, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), określa kategorie przychodów...
, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:, 1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu;, 2) podatku dochodowego (we wszystkich...

I OW 102/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawierającego informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne...
, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadania zlecone...

I OW 239/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

- po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu...
w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek...

II OW 57/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,, 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi...

II GW 44/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

w rejestrze mieszkańców Wrocławia, a w bazie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu figuruje od 26 października 2015 roku, początkowo jako podatnik podatku dochodowego od osób...
fizycznych bez działalności gospodarczej, a od 1 listopada 2015 roku - jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą...

FW 8/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Dyrektorem Izby Skarbowej w K., a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. w przedmiocie rozstrzygnięcia zażalenia na postanowienie wierzyciela dotyczące zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia wskazać, jako organ właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie wierzyciela z dnia 4 listopada 2003 r. - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K.

I OW 91/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.', Dyrektor OPS w Pszczynie wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia...

III FW 11/22 - Postanowienie NSA z 2023-03-07

w C. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie egzekucji świadczeń pieniężnych., Zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   2