Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 1300/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-18

zaskarżonej uchwały w części, w jakiej określa w ramach kryterium przyznania stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych...
się z podatku dochodowego w W., co jest niezgodne z art. 35 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Zdaniem skarżącego brak bowiem upoważnienia do powoływania takiego...

II GSK 931/18 - Wyrok NSA z 2018-09-28

stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście st. Warszawie; w punkcie 2 - stwierdził nieważność § 3 ust. 1 i § 9 ust...
przysługuje wtedy, gdy mieszka się na terenie Warszawy i rozlicza się z podatku dochodowego w Warszawie;, - stypendium sportowe przysługiwało wtedy, gdy zawodnik...

VI SA/Wa 2268/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2010 (PIT-11),, b) wyjaśnienia rozbieżności odnośnie wysokości miesięcznego wynagrodzenia skarżącej uzyskiwanego z tytułu...

VI SA/Wa 1300/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-19

stypendium sportowego konieczność rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w m. [...]; stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 i § 9 ust. 3 zaskarżonej uchwały...
dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, Skarżący - O. D. - wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta...

II GPP 22/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-30

rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w m.st. Warszawie, stwierdził nieważność § 3 ust. 1 i § 9 ust. 3 uchwały, w pozostałym zakresie oddalił skargę...

II SA/Lu 579/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-01

podatku dochodowego od osób fizycznych (płatnika innych należności publicznoprawnych), a obowiązki te - na mocy umowy - przechodzą na klub sportowy, który i tak pełni...
funkcję płatnika tego podatku z uwagi na fakt wypłacania innych należności zawodnikowi. Również zawieranie umów między gminą a samym zawodnikiem jest prawidłowe, gdyż mieści...

VI SA/Wa 1153/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-11

podatku dochodowego od osób fizycznych - k. 423,, o. bilans na dzień 30 czerwca 2009 r. - k. 433,, p. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r...

II SA/Go 504/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-23

w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (por. wyrok NSA z dnia 20 września 2017 r., II FSK 2270/15, CBOSA)., 12. Z treści decyzji Kolegium...

II GSK 1121/11 - Wyrok NSA z 2011-10-03

z pracownikami, płatności składek ZUS, płatności podatku dochodowego od osób fizycznych; bilans na dzień [...] czerwca 2009 r., rachunek zysków i strat za okres od [...] stycznia...

VI SA/Wa 2451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

:, i. transferów - k. 420, ii. umów z pracownikami - k. 421, iii. płatności składek ZUS - k. 422, iv. płatności podatku dochodowego od osób fizycznych - k. 423,, o. bilans...