Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GSK 254/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o podatku...
i niezastosowaniu art. 29 ust. 3a1 ustawy o rehabilitacji oraz błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu art. 38 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...

I SA/Bd 358/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-26

2016 r. na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% pobierany od dochodów, z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2016 r., Wcześniej Naczelnik Drugiego...
. wzywając go do uregulowania odsetek za zwłokę od zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości., W dniu [...] września 2016 r. wierzyciel wydał...

I SA/Bd 201/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-23

2017r. nr [...], obejmującego zaległość z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie należności głównej 10.032,00 zł, zadeklarowanego przez podatnika w zeznaniu...
. o rozłożenie na raty podatku dochodowego za 2016 r., w którym skarżący wnosił również o niewszczynanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia wniosku i wyłączenie...

I SA/Bd 819/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-19

we Włocławku J. M. złożył zeznanie w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-36 za 2000 r., z którego wynikał podatek do zapłaty w wysokości [...] zł. Wykazanego podatku...
egzekucyjny miał prawo wszcząć egzekucję. Późniejsze wydanie decyzji, w rezultacie której stwierdzono brak zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000...

I GSK 3304/18 - Wyrok NSA z 2022-10-21

-wrzesień oraz listopad i grudzień 2016 r. na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% pobierany od dochodów, z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2016 r...
go do uregulowania odsetek za zwłokę od zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości. Wierzyciel 12 września 2016 r. wydał również na podstawie art. 62 § 4ustawy...

I SA/Bd 200/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-23

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie należności głównej 10.032,00 zł, zadeklarowanego przez podatnika w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu...
, że egzekucja została wszczęta bezpodstawnie, ponieważ nie rozpatrzono wniosku skarżącego z dnia [...] sierpnia 2017r. o rozłożenie na raty podatku dochodowego za 2016r...

V SA/Wa 1664/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

składek na ZUS oraz terminowego opłacania lub braku opłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych., Wyniki powyższej kontroli ujęto w protokole kontroli z dnia...
') w zw. z art. 38 ust. 2 pkt 1 lit b ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm., dalej jako 'u.p.d.f'). Strona...

III SA/Wr 8/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-17

z dotacji m.in. wydatki z tytułu składek ZUS w łącznej kwocie 150.140,28 zł i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 24.290,61 zł, przy czym...
'A' nie udokumentowała dokonania zapłat z tego tytułu w 2013 r. w łącznej kwocie 58.270,65 zł, w tym składki ZUS w kwocie 37.364,00 zł i zaliczki na podatek dochodowy od osób...

V SA/Wa 1329/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres sprawozdawczy w PFRON lipiec 2018 r.,, - nieterminowe opłacenie lub brak opłacenia składek ZUS za okres sprawozdawczy...
nieprawidłowościami: - nieterminowe opłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres sprawozdawczy w PFRON lipiec 2018 r., Pismem z dnia 11 kwietnia...

I SA/Łd 900/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

skutków prawnych uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od honorariów artystów po upływie terminu wykorzystania dotacji ustalonego w umowie. Bezspornym bowiem jest fakt...
z art. 41 ust. 1 i ust. 1 a, art. 42 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100