Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1066/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

, wobec zmniejszonych wpływów z podatków dochodowych nieoszacowanych przez resort finansów, ograniczają realizację zadań własnych oraz zleconych i ograniczenie zadań samorządów...
dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków dochodowych płaconych przez [...] Polska [...] uzasadnia wystąpienie przesłanki interesu publicznego w odniesieniu...

I OSK 3212/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

, ze zm.), dalej 'URP', w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.) ewentualnie art. 12 ust...
. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.), poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu...

II SA/Lu 1121/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-28

% podatku dochodowego od osób fizycznych dla Fundacji na Rzecz Niesienia Pomocy Pracownikom Wymiaru Sprawiedliwości w okresie od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2012 r...
te, zgodnie z art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym, przekazuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy...

II SAB/Bk 103/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-05

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz dochodowego od osób prawnych (CIT) nie przekazuje urzędowi interesujących Skarżącego informacji. Burmistrz wskazał...
, że nie dysponuje dokumentami zawierającymi dane odnośnie wielkości wpływów z udziału w podatkach dochodowych, pochodzących z poszczególnych miejscowości w gminie., Organ...

VIII SAB/Wa 126/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-15

dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21b ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...
fizyczne (tzw. odpis 1% podatku dochodowego);, b) listy osób i innych podmiotów, na rzecz których Fundacja ta przekazała środki uzyskane w powyższy sposób, wraz z kwotami...

II SAB/Sz 61/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-19

% od najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu;, - czy Spółdzielnia płaci ten podatek oraz podatek dochodowy od przedłożonej faktury;, - czy podatek jest rejestrowany...
[...] w [...] odprowadzała podatek od przedłożonej faktury, czy dotyczy to najmu lokalu i czy jest odprowadzany podatek dochodowy., Z powyższego wynika, że Naczelnik Pierwszego Urzędu...

I OSK 396/16 - Wyrok NSA z 2018-01-12

Fundacja wykazała, że w 2014 r. osiągnęła przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33.136,40 zł (str. 5 sprawozdania)., Zdaniem skarżącego...
przez płatników 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Działalność Fundacji podlega konstytucyjnej zasadzie jawności i w tym zakresie jest ona zobowiązana...

II SAB/Ke 28/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-11

na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, indywidualne, wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz potrącenia komornicze, bankowe oraz na kasę zapomogowo-pożyczkową...
listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, ze zm.) obowiązani są prowadzić podatnicy...

II SAB/Bd 32/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-27

publicznej odnośnie tego ile procent budżetu instytucji pochodząca z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 przeznaczonych zostało na koszty administracyjne...
organizacje pożytku publicznego corocznie otrzymują środki publiczne z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z czym uznać należy, że Związek...

IV SA/Wr 23/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-09

., czyli deklaracje o pobranych zaliczkach na podatek dochody, które składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, z których wynika, że w latach 2016 - 2017...
i inne) w 2016 r. [...] zł a w 2017 r. [...] zł. Podatek dochodowy wyniósł 2016 r. 39 zł , a w 2017 r. nie wystąpił podatek dochodowy (0,00 zł)., Strata netto według zysku i strat...
1   Następne >   +2   +5   +10   30