Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Łd 1120/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-25

skargę. I SA/Łd 1120/08, UZASADNIENIE, (...) Urząd Skarbowy Ł.-G., decyzją z dnia[...] orzekł o odpowiedzialności 'A.' Sp. z o.o. w Ł. za zaległości w podatku dochodowym...
w całości decyzję organu I instancji z dnia[...] i jednocześnie orzekła o odpowiedzialności spółki 'A.' za zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 rok...

I SA/Wr 689/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-19

organów podatkowych obu instancji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala skargę. W dniu 02.04.1999 r. Naczelnik Urzędu...
Skarbowego w L. wydał decyzję określającą zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1993 rok dla małżonków J. i A. P. nr [...] na kwotę 11.915,20...

II FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2004 r. , sygn. akt I SA/Wr 488/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r...
uchylił zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 3 lutego 2003 r., nr [...] w przedmiocie określenia P. L. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994...

I SA/Lu 1272/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. i G. M. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu w sprawie I SA/Lu 288/13 w przedmiocie podatku dochodowego...
pisma) wnieśli o wymierzenie organowi grzywny, za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie I SA/Lu 288/13 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r...

I SA/Wr 187/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-05

Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie nie wykonania wyroku sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 dotyczącego określenia zobowiązania w podatku dochodowym...
utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...] Nr [...] określającą skarżącym A. i B. Ł. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. w kwocie...

I SA/Wr 1814/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07

we Wrocławiu z dnia 4.11.2004 r., sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. z urzędu postanawia: sprostować wyrok Wojewódzkiego...
., sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Niniejszej sprawie, w momencie wpływu skargi do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Wr 1380/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-02

Administracyjnego we Wr. z dnia [...] sygn. [...] dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie...
Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] sygn. [...] dotyczącego określenia podatku...

I SA/Wr 1383/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-02

Administracyjnego we W. z dnia [...] sygn. [...] dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie...
Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] sygn. [...] dotyczącego określenia podatku...

I SA/Wr 1382/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-02

Administracyjnego we Wr. z dnia [...]sygn. [...] dotyczącego określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić stronie...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Wr 1384/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-16

Ośrodek Zamiejscowy we W. z dnia [...] sygn. [...] dotyczącego odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego...
podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   16