Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 274/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-17

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego została ustalona nieprawidłowo i oczekiwał, że zostanie ona 'pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych'., Decyzją z dnia...
dochodzonej należności, za kwotę bazową należy przyjąć kwotę przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego pomniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych...

I OZ 847/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

sierpnia 2011 r., odmawiające wydania zaświadczenia o dochodach za rok 2010, z którego wynika, że skarżący nie składał zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego...
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 rok, brak jest również informacji od płatników podatku dochodowego o dochodach uzyskanych przez skarżącego...

III OSK 1299/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

95,01 złotych miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji złożył T. J. , podnosząc, że w sprawie błędnie przyjęto, iż zwrot nadpłaconego podatku dochodowego stanowi...
podatku dochodowego za rok 2017, co miało bezpośredni wpływ na wyliczoną wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego, a tym samym rzutowało na wysokość przyznanego dodatku...

II SA/Bd 1576/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-05-18

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy...
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,, c) inne dochody niepodlegające...

II SA/Sz 1045/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone...

I OSK 259/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

, iż kwota podlegająca zwrotowi została ustalona nieprawidłowo, gdyż nie została pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych., Rozpoznając sprawę w trybie odwoławczym...
o potrącany, podatek dochodowy. Skarżący - jako podatnik sam bowiem dokonuje korekty, zapłaconego podatku za rok, w którym została przyznana mu pomoc finansowa na, uzyskanie...

III SA/Kr 189/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-04

nie odliczenia od dochodu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne., Problematyka ustalania dochodu dla potrzeb dodatku mieszkaniowego została...
dodatku mieszkaniowego związany jest z zagadnieniem możliwości dokonania odliczeń od dochodu, a w szczególności odliczeń z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i składki...

II SA/Wa 1947/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

należności na dziesięć rat oraz, że wyliczona kwota nie została pomniejszona o potrącony podatek dochodowy, uiszczony jednorazowo od całej kwoty przyznanej pomocy finansowej...
z dnia [...] czerwca 2007 r. Odnosząc się do zarzutu nadpłaty podatku dochodowego organ wskazał, iż skarżący ma możliwość wystąpienia w zeznaniu podatkowym za 2007 r...

I OSK 2103/19 - Wyrok NSA z 2020-10-23

podatku majątkowego i dochodowego za lata 2016-2017 rozliczonego przez męża w Norwegii. Na wezwanie organu wnioskodawczyni przedłożyła dodatkowe dokumenty w sprawie obejmujące...
m.in.: własne deklaracje PIT-37 za lata 2016 i 2017, odcinki płacowe otrzymywane przez męża za rok 2016 i 2017, ostateczne rozliczenia podatku dochodowego przez męża...

II SA/Go 562/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-31

, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U....
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu., Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   49