Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 2335/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-13

z tytułu pobranych, a nie odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie są zobowiązaniami zakładu i tym samym nie podlegają restrukturyzacji...
. Podatek dochodowy od osób fizycznych, do którego obliczenia, pobrania i wpłacenia zobowiązany jest płatnik, jest zobowiązaniem publicznoprawnym, bowiem płatnik uiszcza...

VI SA/Wa 1490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

złotych; koszty kształcenia dzieci - 600 złotych oraz spłatę zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w [...] - 3.000 złotych. Skarżący...
oraz spłaty zaległości w podatku dochodowym., Skarżący z zachowaniem trybu i terminu wniósł od postanowienia Referendarza sprzeciw, w którym oświadczył, że nie podał...

III SA/Lu 462/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-13

podatku dochodowego ani podatku VAT i przewiduje, że w 2009r. będzie podobnie)., W dalszej części wniosku skarżąca podała, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
dochodowy za listopad 2008r. i wrzesień 2009r.; deklarację dla podatku od towarów i usług za wrzesień 2009r. oraz oświadczenie z dnia 4 listopada 2009r., w którym stwierdza...

III SA/Wr 492/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w wysokości 572 zł., Na wstępie wskazać należy, iż stosownie do treści art. 239 ust. 1 pkt 'c' ustawy z dnia...
kredytowej, jak również otrzymany zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2007. Obniżenie standardu życia w danym miesiącu wskutek konieczności poniesienia kosztów...

IV SA/Po 419/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009-2010 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przedłożenia kopii dokumentacji finansowej...
prowadzonej działalności gospodarczej za 2011r. sporządzanej dla celów podatkowych oraz informacji z Urzędu Skarbowego o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy...

IV SA/Po 648/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-12

należy kwalifikować do źródeł przychodów wykonywanych osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., Naczelny Sąd...
skarżącego)., Do powyższego pisma radca prawny B. K. załączył rachunek na kwotę [...]zł. oraz oświadczenie do celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, iż prowadzi...

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

. Z załączonej do wniosku deklaracji podatkowej PIT-36 wynika, iż ostatecznie z rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 wynikła dla skarżącego nadpłata...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w wysokości 1055 zł oraz jeśli rzeczywiście pozew w sprawie o sygn. akt I C 702/06 (toczącej się przed Sądem Okręgowym...

VI SA/Wa 1490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-22

., z której wynika, że zobligowany jest do spłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 334.811 zł. Zaległość rozłożono na 12 comiesięcznych rat...
kosztów postępowania, pomimo konieczności pokrywania kosztów utrzymania dzieci oraz obciążenia go kosztami spłaty zaległości w podatku dochodowym w wynikającej...

III SA/Wr 235/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-16

[...]). Skarżąca przedstawiła także deklarację PIT-36, z której wynika, że ostatecznie z rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 powstała dla skarżącej...
sprawie. W ocenie Sądu uzyskiwane przez skarżącą i jej męża dochody, a także uzyskanie prawa do nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie [...] zł...

IV SA/Po 168/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-19

oraz dokumentów dotyczących posiadanych lokat i kart kredytowych, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011-2012...
. W załączeniu przesłano księgę przychodów i rozchodów za 2013r. wraz z formularzami zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy za styczeń - luty 2013r., zaświadczenie...
1   Następne >   +2   +5   9