Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 600/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-07

zł - stanowiącą zasiłek chorobowy netto B. S. (po odliczeniu od kwoty brutto zaliczki na podatek dochodowy). Od sumy powyższych kwot wnioskodawcy odliczyli składki...
ten należy rozpatrywać w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie...

I OSK 1950/11 - Wyrok NSA z 2013-03-01

, nie precyzując, co należy pod tym pojęciem rozumieć. Organ przyjął więc, że chodzi o dochód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
bonifikaty, art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ust. 8 ustawy o przekształceniu z 2005 r. poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie...

I OSK 39/11 - Wyrok NSA z 2011-12-13

wliczenie diety do dochodu, od którego zależy udzielenie bonifikaty, odniósł się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, do jej art. 9 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 17. Z przepisów tych wynika, że diety są dochodem, a jedynie wolnym...

II SA/Gl 1076/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-09

na regulacje zawarte w art. 9 ust. 1, 21 art. 1 pkt 17; 10 ust 1 pkt 2, 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000...
osób fizycznych to dochód powinien być obliczony i definiowany w sposób wynikający z ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych., W skardze...

II SA/Łd 218/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-31

lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), zgodnie z którą dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy...
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 4 ust. 8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności poprzez jego błędną...

II SA/Sz 1099/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

w księdze wieczystej., W § 2 ust. 3 ustalono, że bonifikata obejmuje osoby fizyczne, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca...
sytuacji prawnej, według nierelewantnego kryterium miejsca rozliczania podatku dochodowego., Zdaniem Skarżących w art. 9 ust. 5 ustawy o przekształceniu mowa...

II SA/Gl 936/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-17

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), podatek zryczałtowany od osób fizycznych osiągających przychody m. in...
podatkiem dochodowym od osób fizycznych składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Zatem zdaniem organu I instancji...

I OSK 950/11 - Wyrok NSA z 2012-06-15

prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl zaś art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...
ustawy o pomocy społecznej, przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

II SA/Bk 455/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

na podatek dochodowy z maj, czerwiec i lipiec 2011 r. (k. 27-38), zeznania podatkowe za rok 2010 (k. 40 - 44), decyzję z PUP (k. 46) ,rachunki za energię elektryczną, wodę...
. B., K. B. s.c. osiągnęło dochód 100.861,51 zł, przy przychodzie 427.452,08 zł (k. 26). Z raportów wspomagających wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy...

II SA/Bk 1125/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-24

to: paliwo, naprawy, części samochodowe, ubezpieczenie samochodu i OC przewoźnika - 6.200 zł, podatek VAT - 1.300 zł, podatek dochodowy - 500 zł, składki ZUS - 400 zł...
dochodowy - 500 zł, podatek VAT - średnio 1.300 zł, paliwo samochód osobowy marki [...], rok produkcji [...] - 500 zł; paliwo samochód ciężarowy [...], rok produkcji...
1   Następne >   +2   +5   +10   17