Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Po 514/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-27

te z uwagi na zameldowanie w innym miejscu pozbawiają gminę wpływu z podatku dochodowego. W ocenie skarżącej zarówno art.403 ust.4 jak i 403 ust.5 zawierają katalogi...
z dnia 16 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991, Nr 80, poz.350 ze zm.) właściwym miejscowo urzędem skarbowym, do którego odprowadzany...

IV SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-10

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 19 uchwały...
, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 20 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu...

II SA/Wr 396/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

taryfy, powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851...
z budżetem poprzez prawidłowe ustalenie wartości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych., Analizując ponownie przytoczone powyżej przepisy ustawy...

I SA/Gl 897/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-06

zaobserwowanym w marcu spadkiem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - głównym źródle dochodów własnych miasta - i zagrożeniem kolejnego spadku...
zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu z powodu spadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób...

II OSK 178/16 - Wyrok NSA z 2016-02-24

amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: u.p.d.o.p....
podatkiem dochodowym od osób prawnych., Analizując ponownie przytoczone powyżej przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...

II SA/Ol 965/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-15

'[...]' wynika, iż H.K. prowadzi działalność gospodarczą od 1 grudnia 2000 r. i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych., Wojewoda podał, że Rada Gminy...
reżimem podatkowym właściwym dla tzw. 'działów specjalnych produkcji rolnej'. Wynika to wprost z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Po 343/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-14

., sygn. K 13/93, OTK w 1994 r., cz. I, poz. 6, s. 49-50). Zmiany takie, gdy chodzi o podatki rozliczane w skali rocznej, jak obecnie ukształtowany podatek dochodowy...
się nie tylko do podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest typowym podatkiem rozliczanym w skali rocznej, ale także do wszystkich 'innych podatków, w których wymiar...

III SA/Gl 606/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-28

zróżnicowaniem obciążenia o charakterze publicznoprawnym, których dopatrzyć się można w szczególności w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, czy w ustawie o podatku...
się pojęciem osoby fizycznej, nie definiując go (por. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dzieje się tak dlatego, że nie sposób w każdym akcie prawnym...

II OSK 557/08 - Wyrok NSA z 2008-07-03

o byciu przedsiębiorcą, nie zmienia tego fakt, iż Wójt opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych - przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, a do takiego działu...
należy prowadzenie [...], stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm...

III SA/Po 553/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-09

, których rodzice odprowadzają podatek dochodowy, z którego udział trafia do budżetu Gminy [...], nie przekonuje do objęcia zakwestionowanej uchwały Rady Gminy ochroną...
, których rodzice/opiekunowie prawni są bezrobotni. W takim wypadku gmina również nie może liczyć na korzyści finansowe z podatku dochodowego, ale dodatkowo narażona...
1   Następne >   +2   5