Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 132/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-20

i urządzenia służące bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku...
dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm.) działami...

II SA/Wr 462/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-12

z problemami w spłacaniu zaciągniętego już kredytu w B. oraz trudnościami terminowego uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do niniejszego wniosku...
oraz pismo Naczelnika Pierwszego W. Urzędu Skarbowego w P. z dnia 4 lipca 2013 r. w przedmiocie zaległości we wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Bd 979/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

, pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych...
i podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 4 pkt 6 cyt. ustawy, przez przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny...

IV SA/Wa 722/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-15

bowiem należy, że koszty uzyskania przychodu powiększane są np. o odpisy amortyzacyjne, co z kolei powoduje niższy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
wysokości dochodu ustalonego na użytek podatku dochodowego. Prowadzenie nadal działalności gospodarczej oznacza, że jest ona dla wnioskodawcy rentowna i opłaca się ją prowadzić...

II SA/Lu 1568/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-24

. W motywach rozstrzygnięcia podano, iż, przedstawiona przez stronę deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek, dochodowy za okres od stycznia do maja 2002r nie potwierdza...
, przez wnioskodawcę deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-, 5 za miesiąc czerwiec 2002r. Wbrew jednak ocenie organów administracji wnioski, wysnute z jej treści...

II SA/Bd 236/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-11

dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty...
nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem), wynikającą z przedłożonych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych., Ponadto co do wykazywanych przez skarżącego strat, należy...

II SA/Bd 237/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-11

dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie straty nie oznacza jeszcze utraty...
nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem), wynikającą z przedłożonych zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych., Ponadto co do wykazywanych przez skarżącego strat, należy...

II SA/Wr 623/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-27

w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym lub należny za ubiegły rok podatek przekroczył kwotę 2.528 zł (ust. 2). Stosownie zaś do ust. 3 art. 5...
warunków opodatkowania tej działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu ustalającego przez organ podatkowy...

IV SA/Wa 621/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-09

informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w minionym roku podatkowym (PIT-11) wystawione przez płatników skarżącej i jej męża...
Urzędu Skarbowego P. z dnia [...] lipca 2010 r. o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem...

II SA/Po 36/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-06

dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Koszty działalności gospodarczej...
jednak strony w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że strata skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku...
1   Następne >   +2   +5   8