Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I SA/Łd 941/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-15

dochodowym od osób fizycznych za 1994r. Na podstawie tej decyzji organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. wystawił dwa tytuły wykonawcze, obejmujące podatek...
dochodowy za rok 1994 oraz odsetki od zaniżonych zaliczek na podatek dochodowy za 1994r., W dniu [..] Sąd Rejonowy w T. dokonał wpisu hipoteki na nieruchomości stanowiącej...

I SA/Po 1620/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-16

odsetki za zwłokę od nie uiszczonych w terminie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w roku 1995 w kwocie [...] zł,, 2. [...] obejmującego podatek dochodowy za 1995...
dochodowego od osób fizycznych za 1995 r. oraz odsetek zwłoki od nieuiszczonych w terminie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w roku 1995, podatnik złożył w piśmie...

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

Skarbowego orzekł o zabezpieczeniu na majątku podatnika należności podatkowej w kwocie 290.337,80 zł na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu nie znajdującego...
, że decyzja ustalająca podatek dochodowy od osób fizycznych za 1997 r. z nie ujawnionych źródeł przychodów została stronie doręczona w terminie przewidzianym prawem...

III SA 1235/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-05-19

na decyzję Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy z dnia '[...]'Nr '[...]' w przedmiocie zabezpieczenia na majątku Spółki zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego...
Urzędu Skarbowego Nr '[...]' z dnia 20 stycznia 2003r. orzekającej o zabezpieczeniu na majątku Spółki przybliżonej kwoty zaległości podatkowej w podatku dochodowym...

I SA/Lu 98/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

Skarbowego orzekł o zabezpieczeniu na majątku podatnika należności podatkowej wraz z odsetkami w kwocie 56.561,50 zł na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...
w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. została doręczona w dniu 17 grudnia 2003 r. Zastosowano również środek egzekucyjny w postaci zajęcia wynagrodzenia a pracę...

SA/Sz 905/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-20

[....] r. w kwocie [...] zł. /trzeci tytuł dotyczący podatku dochodowego za [...] r. został wycofany/. Podstawą wystawienia w/w tytułów wykonawczych stanowiły deklaracje...
ustalenia wysokości, zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za lata [...]., 2/ wyrok z 13 października 1998r. SA/Po 107-108/98 dotyczył decyzji, odmawiających...

I SA/Lu 567/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-17

. [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego [...] obejmującego podatek dochodowy od osób prawnych za 1999r. w kwocie 3.071 zł...
egzekucji kwoty 3.071 zł podatku dochodowego od osób prawnych za 1999r. i wydanie nakazu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego za rok obrachunkowy 1999 w kwocie 2229 zł...

I SA/Łd 884/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-27

tytułów wykonawczych z nadpłaty skarżącej w podatku dochodowym za lata 1992-99 wynoszącej kwotę ponad 2350 zł, a w drugim postępowaniu na poczet m.in. czterech tych samych...
tytułów wykonawczych z nadpłaty w podatku dochodowym za 2000 r. w kwocie ponad 1187 zł. Okoliczność ta nie została w ogóle wyjaśniona przez Izbę Skarbową (mimo stosownego...

I SA/Łd 883/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-27

przez zobowiązaną B. H. okoliczność -dokonanie zajęcia nadpłaty w podatku dochodowym B. H. na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przeciwko J. H., a w wypadku tytułu...
wykonawczych z nadpłaty skarżącej w podatku dochodowym za lata 1992-99 wynoszącej kwotę ponad 2350 zł, a w drugim postępowaniu na poczet m.in. czterech tych samych tytułów...

SA/Sz 1273/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-12

z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1998 - 2000 wraz z należnymi odsetkami w łącznej wysokości [...] zł - utrzymała...
prawidłowości deklarowania i naliczenia podatku od towarów i usług oraz ustalenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 1998 - 2000 na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   12