Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 2397/93 - Wyrok NSA z 1994-01-20

dochodowego spółce z udziałem zagranicznym z następującym uzasadnieniem: spółka z udziałem zagranicznym złożyła 3 sierpnia 1992 r. wniosek o przedłużenie zwolnienia z podatku...
/Dz.U. nr 41 poz. 325/ uzyskując obligatoryjne trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego. Art. 28 ust. 2 tej ustawy przewidywał możliwość ubiegania się o dodatkowe...

VIII SA/Wa 492/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej w zw. z art.21 ust.1 pkt. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia...
roszczenia, a nie je uwzględnić., Czynił też zarzut naruszenia art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej, w zw. z art.21 ust.1 pkt.95 ustawy o podatku dochodowym od osób...

VIII SA/Wa 426/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać od należności netto i jedynie za okres...
wojskowej ustawy pragmatycznej, w zw. z art.21 ust.1 pkt.95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wadliwe uznanie, że odsetki od uposażenia wojskowego należy...

II SA/Wa 1388/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od stypendium wypłaconego jej za miesiąc wrzesień 2013 r., Od powyższej decyzji skarżąca złożyła odwołanie...
netto, czy brutto, świadczenie podlegające zwrotowi obejmuje kwotę brutto, czyli kwotę stypendium, powiększoną o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

II SA/Wa 871/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

obowiązujących przepisów prawa., Otóż, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz...
zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a stworzył jedynie dla tych podmiotów możliwość...

II SA/Wa 1178/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-19

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisy tejże ustawy mają również zastosowanie do jednostek...
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)/., Ponadto, ustawodawca nie objął stowarzyszeń zwykłych zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6...

II SA/Wa 2142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przepisy tejże ustawy mają również zastosowanie do jednostek...
. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)/., Ponadto, ustawodawca nie objął stowarzyszeń zwykłych zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 6...

IV SA/Po 911/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-20

pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie organu zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście...
2 w zw. z art.62 ust.1 i 2 ustawy o Policji w zw. z art.13 pkt 5 i art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające...

I OSK 1094/16 - Wyrok NSA z 2018-03-15

żadnej działalności, nieuzasadnione jest przywoływanie w jego przypadku art.10 ust.1 pkt 2 oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
. z art.13 pkt 5 i art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na bezzasadnym uznaniu, że skarżący w sposób umyślny...

II SA/Bd 1181/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-27

czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów...
. W rezultacie wypłacono na konto pracownika całą kwotę świadczenia socjalnego (pomniejszoną jedynie o należny podatek dochodowy) oraz kwotę [...] zł brutto z tytułu wynagrodzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   33