Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 695/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-28

. 2 oraz § 92 ust. 1 pkt 3 lit. b Rozporządzenia oraz w zw. z par. 79 oraz 81 lit. c i g Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 12 'Podatek dochodowy', stanowiącego...
załącznik do Rozporządzenia WE Nr 1126/2008, poprzez nieujawnienie kwot aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do każdej różnicy przejściowej...

VI SA/Wa 702/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

znaczący wpływ na podstawę tworzenia aktywu z tytułu PDOP [podatek dochodowy od osób prawnych] (podstawa wyliczenia aktywu to kwota 2 572 668,78 zł, w tym strata podatkowa 2 019...
w stosunku do roku ubiegłego oraz zwiększenie naliczenia podatku dochodowego za rok 2013. i w roku 2014 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 257 232,00 zł...

VI SA/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

. A., stwierdzająca zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z 2018 r. w wysokości 150,5 milionów złotych oraz zawarcie przez Bank umowy sprzedaży 65% akcji '(...)'S...
podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2018, wydanego 18 sierpnia 2020 r. wobec '(...)'S.A., wypożyczenie z sądów cywilnych akt postępowań prowadzonych przeciwko...

VI SA/Wa 3676/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, że dokonała korekty raportu rocznego polegającej na weryfikacji wartości bilansowej aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W wyniku weryfikacji obniżona...
została wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu jednostkowym z kwoty [...] tys. zł do kwoty [...] tys. zł. W wyniku obniżenia wartości...

II GSK 5255/16 - Wyrok NSA z 2019-02-07

się na podstawie PITu, w którym wykazano 500 tys. zł należnego podatku dochodowego z tytułu transakcji giełdowych. Po naleganiach W. K. w swoim imieniu zaciągnął kredyt celem...
majątkowe. Z kolei obracanie przez niego akacjami na rachunku maklerskim skarżącego przyniosło J. J. straty i konieczność zapłacenia wysokiego podatku'., W piśmie z dnia...

VI SA/Wa 736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

z tytułu utrzymywania funduszu stabilizacyjnego zgodnie z przepisami art. 55 ustawy o skok., wykazania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zawyżonej wartości...
należności od Kasy Krajowej z tytułu utrzymywania funduszu stabilizacyjnego zgodnie z przepisami art. 55 ustawy o skok;, • wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku...

VI SA/Wa 2112/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych oddala skargę

VI SA/Wa 1867/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-27

, w rozumieniu odpowiednio przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanego z urządzanej gry podlega...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

na nich swoją pieczątkę. Skarżący stwierdził, że organ nie sprawdził faktu zgłoszenia ww. kasjera do ZUS, jak również odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do US...
1   Następne >   2