Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

III SA 3297/01 - Wyrok NSA z 2002-06-11

Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 96 poz. 478/ aby zezwolenie to nie straciło ważności...
. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym...

III SA/Wr 517/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-15

w podatku dochodowym w postaci nadpłaty w tym podatku, ta zaś nie mieści się w katalogu składników majątkowych (wynagrodzeń, świadczeń), z których dyrektor oddziału...
w podatku dochodowym pozostawała w kompetencji naczelnika urzędu skarbowego, jako organu egzekucyjnego o właściwości ogólnej, gdyż według art. 19 § 1 u.p.e.a. jest on organem...

III SA 2590/02 - Postanowienie NSA z 2003-03-28

w Oświęcimiu doręczył mu tytuł wykonawczy a w dniu 25 kwietnia 2001 r. dokonał zajęcia jego wierzytelności z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym za 2000 r., W konkluzji...

I SA/Ka 293/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-04-05

wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania, a także wypłat na podatek...
dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia. W związku z powyższym Zakład zwrócił...

VI SA/Wa 246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z § 2 pkt 2 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r...
szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 94, poz. 791), które uchyliło Rozporządzenie wskazane przez KNF, nie wskazuje Księstwa L...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

, czy przyjęty model transakcji nie będzie mógł być postrzegany jako obejście prawa polskiego, w szczególności art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku...
dochodowym od osób prawnych w związku z § 2 pkt 2 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących...