Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 1074/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-07

(3.000.000,00 zł) i pożyczki (250.000,00 zł), a nadto podatki od nieruchomości (ok. 13.000,00 zł i 10.000,00 zł - raty), dochodowy (60.971,00 zł i 2.174,00 zł opłata...
zysków i strat oraz bilansem Spółki, umowę pożyczki oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od nieruchomości za 2017 i 2018 r. oraz podatku dochodowego...

VI SA/Wa 1541/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

listopada 1998 r. - o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zobowiązuje rolnika (a nie przedsiębiorcę) do zapłaty...
. Na poparcie swojego stanowiska do odwołania skarżący dołączył decyzje Urzędu Skarbowego w E. z [...] stycznia 2003 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty...

IV SA/Po 419/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-25

wspólne gospodarstwo domowe w tym uzyskiwanych przez nich dochodów, nadesłania kopii zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011 i 2012 złożonego...
z którego korzysta jest mieszkaniem komunalnym opłacanym na zasadzie najmu. Wnioskodawca przesyłał również kopię zeznań podatku dochodowego i wyjaśnił, iż z uwagi na zły...

IV SA/Po 419/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-20

podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011 i 2012 złożonego przez skarżącego i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, wykazania za pomocą...
przesyłał również kopię zeznań podatku dochodowego i wyjaśnił, iż z uwagi na zły stan zdrowia ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy a także orzeczenie inwalidztwa...

II SA/Bk 119/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-06-05

postępowanie podatkowe w sprawie zaliczek na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej (k. 27); zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty...
podkreśliła, iż na [...] ha obsiewa jedynie [...] ha, pozostała część to łąki i nieużytki ( k. 44). Do akt sprawy T. K. dołączyła: deklarację do wymiaru zaliczek podatku...

II SA/Bk 119/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-28

: deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za 2008 r., decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] stycznia...
2009 r. umarzającą postępowanie podatkowe w sprawie zaliczek na podatek dochodowy z uwagi na uzyskanie dochodu niższego niż kwota powodująca obowiązek zapłaty podatku...

II GZ 622/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

działalności za ostatni rok obrotowy w wysokości [...] zł. Z zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego...
do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Wykazanie w danym roku podatkowym niewielkiego dochodu...

III SA/Kr 1161/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-22

swą moc prawną z dniem 2 września 1994 r., Również powoływana przez skarżącą ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...
jaką jest kwestia opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Problematyka wydobywania kopalin, a problematyka...

VI SA/Wa 2969/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

zeznanie podatkowe skarżącego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013,, - częściowo wypełnione zaświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach...

II GZ 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-10

miesięczną na podatek dochodowy za miesiąc październik 2006 r. - PIT-5). Ponadto, według oświadczenia zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy, skarżący osiągnęli...
miesiące skarżący są zobowiązani do uiszczenia raty podatku od nieruchomości w wysokości [...] zł., W zażaleniu na powyższe postanowienie H. P. i M. P. podnieśli...
1   Następne >   3