Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

III SA 1111/93 - Wyrok NSA z 1994-09-07

podatku dochodowego od osób prawnych za 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby...
'S.' w Z. pismem z dnia 1 marca 1993 r. domagała się zwolnienia od podatku dochodowego za 1992 r. zysku osiągniętego z produkcji środka dezynfekującego...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207...
par. 5 Kpa skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 21 października 1991 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990...

II SA/Kr 1291/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-06

2011, raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy z działalności prowadzonej przez męża wnioskodawczyni za miesiąc marzec 2012 roku wraz...
roku, co daje dochód w wysokości [...] zł miesięcznie brutto, przed zapłatą podatku dochodowego. W bieżącym roku za pierwszy kwartał dochód męża z prowadzonej przez niego...

II SA/Ke 342/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-26

, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
tych czynności wobec osób trzecich., Z kolei przepis art. 13 pkt 8 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jako przychody z działalności wykonywanej osobiście...

II SA/Łd 340/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-09

podatku dochodowego i podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe;, - zaświadczenia o wysokości...
gospodarczej), jak również odpisów deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za trzy...

II SA/Sz 1247/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12

[...] przez działkę gruntu Nr 135,, 6) zestawienie dochodów uzyskiwanych od stycznia do marca 2008 r. podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
z nadesłanego na żądanie Sądu zestawienia obrotów i sald, jak również zestawienia dochodów ustalonego na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. wynika...

II OSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2017-10-04

zaliczenie fermowej hodowli drobiu do działu specjalnego produkcji rolnej przyjętego w regulacjach podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca...
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), na co powołuje się strona skarżąca. Kwalifikacja ta została stworzona...

VII SA/Wa 1852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

miesięcznych na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego za trzy miesiące., W sprzeciwie strona podniosła, ze postanowienie referendarza sądowego zostało oparte na niepełnym...
gospodarcza przynosi straty, na co załączył kopie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego. Należy jednak zauważyć, że pomimo strat...

VII SA/Wa 1852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-04

na podatek dochodowy składane do urzędu skarbowego. Jednak należy zauważyć, ze kopie te przedstawiają sytuację tylko za trzy miesiące. Należy przyjąć że strona skoro...
w K. Wnioskodawca ponadto wskazał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi straty. Do akt sprawy zostały złożone kopie zaliczek miesięcznych na podatek...

II OZ 956/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

, które wynoszą od 1000 zł do 2000 zł. Nie mogła nadesłać kopi dokumentu PIT rozliczającego podatek dochodowy za rok 2015 r. w wyznaczonym przez sąd terminie, z uwagi...
, że wnioskodawczyni, pomimo wezwania do nadesłania dodatkowych wyjaśnień, nie nadesłała kopi dokumentu rozliczającego jej podatek dochodowy za 2015 r. oraz nie nadesłała...
1   Następne >   +2   +5   +10   55