Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Spółka powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Rada Gminy zakwestionowała...
sposób określenia kosztów Spółki, uznając, że kosztów działalności Spółki - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych - nie stanowią odpisy amortyzacyjne...

SA/Wr 1958/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-21

na jej rzecz m.in. składek., Składka ta nie jest darowizną /na cele ochrony środowiska/ w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
dotyczące wykładni art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania...

II SA/Wr 396/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

taryfy, powinna dokonać amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851...
z budżetem poprzez prawidłowe ustalenie wartości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych., Analizując ponownie przytoczone powyżej przepisy ustawy...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

z uzasadnienia zaskarżonej uchwały, Rada uznała, że w tym zakresie należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art...

II OSK 2020/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

należało uwzględnić zasady ogólne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: 'u.p.d.o.p.'). Dotacje...
są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p.), zaś według art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów...

II SA/Gl 819/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-22

ze względu na zameldowanie i rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Z., Rada Gminy naruszyła wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa...
do pierwszej grupy taryfowej jako osób zameldowanych i rozliczających podatek dochodowy na terenie gminy, nie może być zakwalifikowane jako bezpodstawne faworyzowanie określonej...

II OSK 178/16 - Wyrok NSA z 2016-02-24

amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: u.p.d.o.p....
podatkiem dochodowym od osób prawnych., Analizując ponownie przytoczone powyżej przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków...

II SA/Wr 69/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Dotacje są wolne od podatku dochodowego (art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 updop), zaś według...
, ale ponadto uzyskanie dotacji miało określony wpływ na koszty uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 6 updop...

II SA/Sz 515/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-14

ustalenia skarżącemu wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej na 2014 r., -deklarację do wymiaru...
zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za rok 2014 i rok 2015,, - faktury za energię elektryczną za okres 1.08.2014r. do 3.10.2014r....

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

i jej uwzględnienia w kosztach przedsiębiorstwa ujmowanych w taryfach należy stosować ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397). Kolejno...
przytoczono wypowiedzi na temat znaczenia uzyskania środków trwałych z dotacji, wyrażone w piśmiennictwie z zakresu prawa podatkowego (Przegląd Podatku Dochodowego Nr 15 z dnia...
1   Następne >   +2   +5   10