Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

pobieraną w ramach egzekucji komorniczej oraz potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynosi 505,91 zł. W okresie ostatnich trzech...
do wypłaty po pomniejszeniu o kwotę pobraną w ramach prowadzonej egzekucji i potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi...

II OZ 61/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

miesięcznie. Jak wynika z przedstawionych zeznań dla podatku dochodowego za lata 2003 i 2004 skarżący uzyskiwał przychody z wynajmu części domu, jednakże deklarując...
nie wziął pod uwagę faktu, że strona od 8 lat nie osiąga żadnego dochodu i w związku z tym nie płaci podatku dochodowego, o czym świadczą przedstawione zeznania...

IV SA/Po 1214/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się osobę fizyczną...
Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2018, poz. 1509). Należy zauważyć...

III SA/Gd 1005/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-21

do przedłożenia:, a) kopii zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 oraz pisemnej informacji o wszelkich dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę...
wydania niniejszego postanowienia do Sądu nie wpłynęły bowiem:, a) kopie zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012;, b) pisemna informacja...

III SA/Gd 1004/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-21

zobowiązana do przedłożenia:, a) kopii zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 składanego osobiście bądź wspólnie z mężem oraz pisemnej...
sądowego z dnia 23 stycznia 2014 r., Do dnia wydania niniejszego postanowienia do Sądu nie wpłynęły bowiem:, a) kopie zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

IV SA/Wr 861/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

r. w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez męża, dowodów potwierdzających wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące za ten okres...
wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące za ten okres i oświadczenia męża o wysokości i dochodu lub straty z tytułu działalności gospodarczej...

IV SA/Po 621/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-23

złożonych zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2011 i 2012, wykazania za pomocą kserokopii dokumentów (np. rachunków, faktur za media...
wezwanie skarżący przesłał informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na druku PIT - 11 za 2012r. wraz z wyjaśnieniami, że nie posiada rachunków...

II SA/Bd 1272/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-04

wynosi [...] zł kapitału oraz [...] zł odsetek. Według informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2014 r. oraz za 2013 r...
na podatek dochodowy PIT-11, które to nie spełniają tego wymogu., Z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wynika, iż ciężar dowodu spoczywa na stronie, która ubiega się o przyznanie...

IV SA/Wa 3540/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-18

i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.907,25 zł brutto miesięcznie. Poza zaliczką na podatek dochodowy i składką na ubezpieczenie zdrowotne, ze świadczenia skarżącego...

IV SA/Wa 303/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

, że skarżący jest osobą samotną i niepełnosprawną. Źródło jego utrzymania stanowi renta w wysokości 1.344,56 zł brutto miesięcznie. Poza zaliczką na podatek dochodowy...
1   Następne >   +2   +5   10