Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II OSK 2930/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

, dzierżawy nieruchomości do niej należących, a także z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie G.. W tym kontekście działania G. zmierzają...
osób zamieszkiwało i płaciło podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). G. wskazała, że kilkukrotnie część z działek objętych zaskarżonym rozporządzeniem wystawiała...

II SA/Po 1073/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-02

, czerpiąc również dochód z podatku od nieruchomości, ze sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości do niej należących, a także z podatku dochodowego od osób prawnych...
, a także by na jej terenie jak najwięcej osób prawnych miało swe siedziby (CIT) i jak najwięcej osób zamieszkiwało i płaciło podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Gmina wskazała...