Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bd 709/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. oddala skargę I SA/Bd 709/10, UZASADNIENIE, We wniosku...
prywatnego mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według jednolitej stawki 8,5%., Zdaniem wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym przychody z najmu...

I SA/Ke 295/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-04

w roku podatkowym 2019; PIT -11 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2019 oraz wyjaśnienia strony...
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dochód netto obliczany...

V SA/Wa 291/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

fizycznym określonych świadczeń od wysokości ich dochodów, pojęcie to należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
fizycznych (Dz. U. 22012 r. poz. 361 z późn. zm.) zwanej dalej 'ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych'. Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania...

V SA/Wa 2330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 4.10.2007 r. złożonych do wniosku o zalesianie, wynika, że Strona uzyskała dochód spoza rolnictwa...
osobom fizycznym od wysokości ich dochodu, pojęcie to co do zasady należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

V SA/Wa 2329/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

należy interpretować w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą dochodem jest dodatnia różnica pomiędzy przychodami...
w art. 7 k.p.a. Niedokonanie analizy stanu faktycznego sprawy w kontekście przepisów prawa podatkowego, które regulują opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów...

I SA/Ol 70/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-14

w pozycji J. Podatek dochodowy nie wykazał podatku w żadnym roku analizowanego okresu. Nie uzupełnił obliczeń podatku dochodowego w analizie finansowej, także w przepływach...
pieniężnych pomimo, iż został o to poproszony. Zgodnie z wzorem Biznes Planu podatek dochodowy powinien zostać wykazany;, 3. pomimo dokonanych poprawek/uzupełnień, brak...

III SA/Łd 393/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-14

Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2015 r. wynika, iż koszty związane z odprowadzaniem podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z pobieranej emerytury...
suma pobieranych emerytur jest znacznie większa. W związku z czym dużo większe są obciążenia związane z podatkiem dochodowym oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Od renty...

V SA/Wa 765/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

i prawnych, w zakresie w jakim Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisami...
zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub oświadczenia Wnioskodawcy o braku obowiązku prowadzenia...

III SA/Lu 98/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

o rachunkowości, Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksie spółek handlowych...
publicznych, Ustawie o rachunkowości, Ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksie...

III SA/Lu 99/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

w Prawie budowlanym, Prawie zamówień publicznych, Ustawie o rachunkowości, Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawie...
o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksie spółek handlowych, Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksie pracy itd.)?' - są negatywne. Projekty złożone...
1   Następne >   +2   +5   +10   97