Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1457/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

[...] za 2014 r. oraz raport wspomagający wyliczenie zaliczki miesięcznej podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.). Skarżąca...
uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku...

VI SA/Wa 1457/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-19

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem powstanie straty nie oznacza...

II GZ 738/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Zatem, powstanie straty, nie oznacza...

II GSK 4554/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

wymaganej przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Brak takiego obowiązku wynika również z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz...

VI SA/Wa 1826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

podatkowej i miały wpływ na wysokość odsetek za zwłokę. Pominięto bowiem fakt wskazywany przez skarżącą, że niewykazanie należnego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży...
zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny do wysokości ich wartości z dnia nabycia spadku...

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,, 3) cła,, 4) podatków dochodowych,, 5) podatku od środków transportowych., Zatem wskazany przez skarżącego przepis art. 31 ust. 1...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi, o których mowa w tych przepisach, są wszystkie inne poza podatkami należności o charakterze publicznoprawnym, jeśli obowiązek...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
14.226-00 koszty upomnienia [...]'., Rozliczenie tej kwoty nastąpiło według następujących zasad: podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

akcyzowego;, 3) cła;, 4) podatków dochodowych;, 5) podatku od środków transportowych., W ocenie strony skarżącej, szczególne znaczenie w rozpatrywanej sprawie ma art. 31 ust. 1...
., Pismem z dnia [...] września 2013 r. strona poinformowała organ I instancji, iż posiada status zakładu pracy chronionej i korzysta ze zwolnienia z podatków oraz opłat...

II GSK 2409/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą, czyli prowadzące do uzyskania dochodu, np. dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych...
1   Następne >   3