Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 921/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu...
procedur prowadzi do wniosku, że nie są one tożsame., Pytanie 202 brzmiało:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 213/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-28

podatkowy, regulujący opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych - w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz...
. 654, ze zm.) oraz regulujący opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych - w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

VI SA/Wa 2437/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

opodatkowania skarżącego wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższą okoliczność:, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów...
do dnia 31 stycznia 2012 r.,, - w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej - przedłożenie kopii ostatniej decyzji naczelnika...

VI SA/Wa 812/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych po przeprowadzeniu:, A. postępowania podatkowego,, B. postępowania kontrolnego,, C. czynności sprawdzających...
. W pytaniu nr 202, które brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana...

II SA 1010/99 - Wyrok NSA z 1999-10-14

grudnia 1996 r. skarżący nie pobierał wynagrodzenia za pracę, a jego żona jako pracodawca nie odprowadzała zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto...
utrzymywanie takiego stanu w latach 1992-1996, podważa jego twierdzenie o pozostawaniu w stosunku pracy. Ponadto żona nie odprowadzała za niego zaliczek na podatek dochodowy...

VI SA/Wa 3493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

także zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z 2013 r. swoich rodziców, którym wykazano, że ich łączny dochód (pomniejszony o składki...
na ubezpieczanie społeczne oraz o podatek dochodowy nie pomniejszony o składkę na ubezpieczenie zdrowotne) wyniósł 35.041,77 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 1293/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-28

obowiązanego do zwrotu powstaje możliwość ubiegania się o zwrot 'nadpłaconego' podatku dochodowego od osób fizycznych, z którym to żądaniem może wystąpić do organu podatkowego...
(właściwego urzędu skarbowego). Nadpłatę podatku dochodowego można zrekompensować odliczeniem od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym dokonanych w roku podatkowym zwrotów...

VI SA/Wa 2511/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-27

z ustawą o kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób...
podatkowe i kontrolne mają odmienny charakter., Pytanie nr 202 miało następującą treść:, 'Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku dochodowym...

VI SA/Wa 236/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-21

' jako odwołująca się do ustawowej zasady była odpowiedzią prawidłową., Odnośnie pytania 162, które brzmiało :, 'Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik...
podatku dochodowego od osób fizycznych może odliczyć darowizny na cele przewidziane w ustawie:, A. wyłącznie od przychodu;, B. zarówno od dochodu, jak też od podatku;, C...

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

2 kks). Organ podkreślił przy tym, że Pan H.P., zarówno w zakresie zobowiązań finansowych wobec samorządu radcowskiego jak również jako płatnik podatku dochodowego...
karny dotyczył niezapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2008 przez firmę, której był członkiem zarządu (prezesem), a do którego członkostwa został...
1   Następne >   +2   +5   10