Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 2539/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

w ustawie. Skarżący powołał się na ustawę z 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wskazał...
, iż polskie prawo podatkowe stanowi jednoznacznie, że podatek dochodowy, bez względu na formę opłacania, odprowadza się do budżetu Państwa od wysokości osiągniętego dochodu...

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje świadczenie rekompensujące w wysokości ustalonej na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 3...
działalność gospodarczą, będącemu podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy też uzasadnionym jest w takim...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową., W takiej sytuacji...
ustalenia kwoty dochodu w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub kartą podatkową., Ł. S. jest osobą...

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

polskie prawo podatkowe jednoznacznie stanowi, że podatek dochodowy, bez względu od formy jego opłacania, odprowadza się do budżetu Państwa, od wysokości osiągniętego...
(przychód minus koszty uzyskania). Ramy prawne dotyczące ryczałtu wyznacza ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

pieniężnego., W sprawie nie było kwestionowane, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś deklarowany przez niego...
w odniesieniu do określonej kategorii żołnierzy rezerwy, a mianowicie żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym., Przepisy...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zaś deklarowany przez niego miesięczny przychód przekroczył znacznie wysokość minimalnego...
kategorii żołnierzy rezerwy, a mianowicie żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przepisy rozporządzenia stanowią...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

sposób wyliczania tego dochodu z pewnością wskazałby inną ustawę np. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub delegowałby uprawnienie do jego określenia w drodze...
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uwzględniających również koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej...

II SA/Sz 128/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

Urzędu Skarbowego w Ś. o wysokości przychodu w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 8 października 2018 r. Dodatkowo, skarżący przedstawił także pismo...
, że przedstawione przez stronę zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. o wysokości przychodu w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na roczny przychód...

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-11

jedynie podatek dochodowy (od wynagrodzenia), gdyż tylko o taki może chodzić, skoro skarżący oświadczył, że wyłącznym źródłem jego dochodu jest wynagrodzenie za pracę...
. Skarżący wyjaśnił, że wyszczególnione wydatki w ogólnej kwocie 1690 zł - są stałe i niezbędne. Ponadto wskazał, że z wynagrodzenia zobowiązany jest opłacać podatki...

II SA/Sz 692/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-26

otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne., Z kolei z ust. 2...
1   Następne >   2