Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 618/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-12

oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...
o dochodzie K. S. za [...] r., rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;, 2...

I SA/Wa 630/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-29

oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), Prezydent Miasta W. odmówił przyznania wnioskowanego stypendium szkolnego...
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organ odwoławczy uznał, że organ I instancji rozpatrując sprawę nie wziął pod uwagę faktu...

III SA/Lu 136/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-06

a nie do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazuje organ odwoławczy, skoro w składzie rodziny M. B. jest żołnierz niezawodowy, to jego 'miesięczny żołd...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której podniosła iż zaliczanie żołdu żołnierza służby zasadniczej do dochodu rodziny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym...

II SA/Bd 354/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...
. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne...

II SA/Po 223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód takiej osoby dla potrzeb przyznania pomocy materialnej ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach...
na rzecz innych osób, deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych...

I OSK 437/08 - Wyrok NSA z 2008-07-16

odrzucony w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komisja wyjaśniła ponadto, że stratę, jaką wykazał podatnik z pozarolniczej działalności gospodarczej...
wyrokowi nietrafne opieranie się przy rozstrzyganiu jej sprawy na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem przepis art...

II SA/Bk 39/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób...
z następujących tytułów: 1) działalności gospodarczej E. D. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób...

II SA/Bk 40/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia...
składają się dochody z następujących tytułów: 1) działalności gospodarczej E. D. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych...

III SA/Łd 199/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27...
, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z którego wynika...

II SA/Po 136/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-22

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym...
okres stypendialny dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku z tytułu świadczenia alimentacyjnego - w łącznej wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   35