Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 726/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

karty pojazdu, jak i dowodu rejestracyjnego potwierdzających jego własność;, • nie dochował aktów staranności przy zakupie samochodu - nie sprawdził wpisów do karty pojazdu...
, a istniały wątpliwości czy faktycznie ww. świadek był rzeczoznawcą, skoro nie sprawdził zapisów w karcie pojazdu., W ocenie skarżącego zastosował się do woli pozwanego...

III SA/Gd 88/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

i wystawione przez Starostę Karty Pojazdów. W ocenie skarżącego, zgodnie z art. 156 § 1 k.p.a. organu obu instancji powinny z urzędu wszcząć postępowanie, uchylić wydaną decyzję...
stronie powinien dokonać odpowiednich adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu i wprowadzić informację o fakcie posiadania kierownicy po prawej stronie do systemu...

VI SA/Wa 190/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-17

., W konsekwencji przyjąć należy, że wyartykułowana przez Starostę w piśmie odmowa zwrotu opłaty za kartę pojazdu, która to opłata została pobrana na podstawie art. 77 ust. 3...
prawa o ruchu drogowym oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, stanowi czynność materialno-techniczną...

II GSK 212/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

dowodu (nawet nie wynika z przesłuchania powoda w charakterze strony), brak za to w aktach dowodu rejestracyjnego, brak w aktach karty pojazdu, ale co więcej twierdzenia...
, gdyż karta ta nie mogła być wydana przy rejestracji pojazdu ( co najwyżej wtórnik kary, ale o tym zadanie milczy)., - rażąco nieprawdziwe twierdzenie, iż stanowisko...

II SA/Go 906/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-19

od tej daty - czyli [...] kwietnia 2004r., Faktowi, iż decyzja ta stała się decyzją ostateczna skarżący nie zaprzecza /karta 14 akt administracyjnych/., Obie decyzje zarówno...
2004r. Starosta wydał decyzję Nr [...], którą udzielił Stronie uprawnień diagnosty w zakresie badań technicznych okresowych pojazdu, pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej...

VI SA/Wa 1453/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą...
, które skutkowały wystawieniem przez obu egzaminatorów ocen niedostatecznych:, Adwokat R. S.:, - wprowadzenie nazwy spółki cywilnej,, - niedostateczna identyfikacja wkładów (pojazdów...

VI SA/Wa 2443/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

uregulowana w art. 867 § 12 k.p.c.., Jak stwierdził organ, zarzuty skarżącego sformułowane w pkt 16 odwołania są bezzasadne, sporządzona przez niego karta rozliczeniowa...
jest niekompletna i zawiera błędy wskazane przez egzaminatorów. Wbrew opinii skarżącego, egzaminatorzy nie mogli uwzględniać luźnych notatek zapisanych poza tabelą karty...

II SA/Go 905/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-04-20

ta stała się decyzją ostateczna skarżący nie zaprzecza /karta 14 akt administracyjnych/. Wskazać należy, że decyzja Starosty w dacie doręczenia decyzji Starosty...
2004r. Starosta wydał decyzję nr [...], którą udzielił P.K. uprawnienia do wykonywania:, - okresowych badań technicznych pojazdów oraz pojazdu zabytkowego, taksówki...

VI SA/Wa 2422/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

roszczeń wierzyciela;, ⁃ kwota opłaty egzekucyjnej na karcie rozliczeniowej została zawyżona;, ⁃ wniosek dłużnika o umorzenie postępowania oddalono w całości powołując...
od pracodawcy, co potwierdza karta rozliczeniowa;, ⁃ brak informacji o treści adnotacji na zwróconym wierzycielowi tytule wykonawczym;, ⁃ nie zawiadomiono dozorcy o uchyleniu...

VI SA/Wa 2152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

k.p.a. odwołujący się wniósł o dopuszczenie dowodu z:, 1. karty informacyjnej [...],, 2. zapisów konsultacji lekarskich [...],, 3. skierowania z dnia [...] do Poradni...
fizjoterapeutycznych z dnia [...]. wystawionego w [...] Specjalistycznej Przychodni [...],, 2. karty ustalającej termin zabiegów rehabilitacyjnych ręki lewej (magnetron, wirówka wodna...
1   Następne >   3