Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Po 50/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-11

rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane...
[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...] kwietnia...

IV SA/Wr 350/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-29

. wykonywał pan pracę w zawodzie monter instalacji przemysłowych,, - angaży z [...] r., [...] r., [...] r., [...] r., [...] r. oraz [...] r., - kart zarobkowych z lat...
w zawodzie monter instalacji przemysłowych',, - karty zarobkowe z lat [...]-[...] również nie mogą być dowodem potwierdzającym pracę przy spawaniu, bowiem widniejące...

II SA/Wr 1463/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-01

bez szkody dla żołnierza służby zasadniczej,, - karty zarobkowe, w których jest odnotowane, że dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, ponieważ tak potocznie nazywano...
ten dodatek, co potwierdzają zapisy w karcie pracy w latach [...]-[...], okres ten został przez PUP uznany za pracę w warunkach szczególnych,, - zapis w karcie zarobkowej z lat...

II SA/Sz 1080/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-22

[...] r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - karta 94 akt administracyjnych). W wyznaczonym dniu, tj. 11 lutego 2005 r. o godz. 1300 świadkowie złożyli zeznania...
a skarżący stosowne wyjaśnienia o czym świadczą protokoły z tych czynności jak i protokół z rozprawy administracyjnej (karty 109-112 akt administracyjnych). Abstrahując od kwestii...

IV SA/Po 235/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-25

[...] sp. z o.o. Podstawowymi dowodami, uzasadniającymi orzekanie w sprawie uznania Skarżącego za osobę bezrobotną i w sprawie zasiłku dla bezrobotnych są: Karta rejestracyjna...
do kierowania pojazdami mechanicznymi i wyjaśnienie pracodawcy podpisane przez Prezesa Zarządu J.S., w którym wskazano na bezpodstawne zatrzymanie Skarżącemu przez policjanta...

II SA/Sz 808/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

pojazdów samochodowych. Przedstawiona oferta przez pracownika PUP zgodna była z posiadanymi przez Z. B. kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Starosta wskazał, że w dniu...
rejestracji w PUP [...]r., wypełniając kartę rejestracyjną, Z. B. podpisał oświadczenie zawierające m.in. deklarację, że jest osobą zdolną i gotową do podjęcia...

IV SA/Po 432/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-03

miesięcy ze wszystkich rachunków bankowych oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych należących do wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo...
.) jakiego rzędu kwoty obciążają miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, wyjaśnienia czy posiada pojazdy...

IV SA/Wr 571/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-02

przez urząd pracy, karta rejestracyjna bezrobotnego, zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna) również nie potwierdzają zatrudnienia skarżącego w Kółku Rolniczym...
Rolniczym w S., gdzie pracował do [...] r. odbywając w międzyczasie służbę wojskową. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii ciągnik wydano J. C...

II SA/Ol 396/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-26

kierowcy. Z karty realizacji zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia wynika, iż w/wymieniony odmówił przyjęcia tej pracy, co potwierdził własnoręcznym podpisem., Decyzją...
bezrobotnemu ofertę pracy. Decyzję tę wręczono skarżącemu (pokwitował jej odbiór) zaraz po potwierdzeniu przez niego, na karcie realizacji zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia...

IV SA/Po 735/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

refundacji i podjął decyzję o odmowie umorzenia. Z dostarczonej karty informacyjnej o dochodach wynika, że J. W. zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną...
1 i 4. Wojewoda w ślad za organem I instancji powtórzył, co wynika z karty informacyjnej o dochodach oraz z informacji z ZUSu. Z informacji uzyskanej z Wydziału...
1   Następne >   3