Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OSK 1429/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

3/07 (publ. ONSAiWSA 2008 r., Nr 2, poz. 21, s. 13) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu jest sprawą...
karty pojazdu jest wykonaniem przez stronę obowiązku wynikającego z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, o którym organ nie rozstrzyga w drodze decyzji...

II SAB/Gl 75/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej: 'CBOS'), stwierdzono, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu jest sprawą administracyjną, którą organ...

III SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-17

związanych, a także operacji związanych z posiadanymi kartami kredytowymi, złożenie oświadczenia o posiadanych pojazdach samochodowych podlegających obowiązkowi rejestracji...

III SA/Kr 134/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

się, że w przedstawionych przez organ wraz ze skargą aktach administracyjnych zalegają na kartach:, ✓ 174 - oświadczenie skarżącego o posiadanych nieruchomościach...
ubezpieczenie budynków 358 zł, ubezpieczenie pojazdów 919 zł, podatek leśny i od nieruchomości 87 zł., W dołączonym do wniosku piśmie procesowym powtórzył , że wnosi...

III SA/Kr 135/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-22

się, że w przedstawionych przez organ wraz ze skargą aktach administracyjnych zalegają na kartach:, ✓ 167 - oświadczenie skarżącego o posiadanych nieruchomościach i wartościowych ruchomościach...
zł, ubezpieczenie pojazdów 919 zł, podatek leśny i od nieruchomości 87 zł., W dołączonym do wniosku piśmie procesowym powtórzył , że wnosi o zwolnienie od kosztów...

IV SA/Po 387/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-07

majątkowej wnioskodawcy, pismem z dnia 16 kwietnia 2013 r. wezwano go do przedłożenia wyciągów z kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych należących do skarżącego...
i jego żony za okres ostatnich 3 miesięcy, określenia kwoty stałych wydatków miesięcznych (np. prąd, gaz, leki itp.), przedłożenia zestawienia pojazdów mechanicznych...

II SA/Rz 743/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-12-13

P.p.s.a., skarżący oświadczył, że żyje bardzo skromnie i oszczędnie, nie posiada rachunków bankowych, kart kredytowych, lokat. Jest właścicielem samochodu osobowego Audi 80...
z 1991 r. Koszt ubezpieczenia pojazdu wynosi 520 zł rocznie. Z pomocy materialnej i rzeczowej żadnych instytucji nie korzysta z uwagi na stan zdrowia jest pod stała opieką...

II SA/Rz 47/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-19

, pochłaniając ponad połowę jego środków. Mając na uwadze jego zły stan zdrowia znajdujący potwierdzenie, w załączonej kserokopii karty leczenia szpitalnego z 24 stycznia 2012 r...
², nieruchomość rolną, o pow. 1,5 ha, a z pojazdów mechanicznych samochód osobowy Fiat Cinquecento (rok prod. 1995),, - źródła dochodów stanowi wynagrodzenie za pracę B. S...

II SA/Rz 47/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-20

to załączona kserokopia karty leczenia szpitalnego z 24 stycznia, 2012 r.), konieczność ponoszenia wydatków z tym związanych nie budzi wątpliwości...
. 1,5 ha), a z pojazdów mechanicznych samochód osobowy Fiat Cinquecento (1995 r.),, - uzyskiwane dochody w łącznej wysokości 3575 zł. brutto (2876 zł. netto) pochodzą...

II SA/Rz 792/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-26

zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa oraz schorzenie oczu, kartę informacyjną z pobytu w sanatorium w okresie 9 - 29 wrzesień 2009 r., Ponieważ powyższe informacje okazały...
budżetu,, b) wyjaśnienia, czy została z nim przedłużona umowa o pracę, a jeżeli tak, za jakim wynagrodzeniem,, c) wskazania wszystkich posiadanych przez niego i żonę pojazdów...
1   Następne >   2