Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 2413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

'), podnosząc, że Miejski Urząd Pracy w [...] (dalej: 'MUP', 'uczestnik postępowania') w dokumencie pod nazwą 'Karta Rejestracyjna Poszukującego Pracy' (dalej: 'karta...
rejestracyjna') z [...] września 2016 r., przetwarza - bez zgody skarżącego - jego dane zamieszczone w pozycjach nr 8, nr 9 i nr 13 karty rejestracyjnej, które są nieprawdziwe...

II SA/Wa 1335/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-24

w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, takimi dokumentami są: paszporty, dokumenty paszportowe należące do cudzoziemca, karty stałego i czasowego...
.:, ” poprzednich adresów zameldowania,, ” kategorii i daty nadania uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,, ” danych zawartych w świadectwie pracy, dotyczących...

II SA/Wa 49/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

go więc o wprowadzeniu, lecz o stosowaniu monitoringu (tak: wyjaśnienia Spółki z [...] lutego 2020 r.);, - Spółka wyjaśniła, że geolokalizacja karty SIM jest standardową wiedzą, którą...
dostawca telefonii posiada za każdym razem, gdy zmienia się pozycja geograficzna karty SIM; wiedza o tym jest dostępna dla właściciela karty SIM, jako odrębna usługa...

II SAB/Wa 201/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-28

oraz art. 51 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997.78.483 z dnia 1997.07.16),, 2. art. 41 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii...
pkt 1- 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2007.303.1 z dnia 2007.12.14),, - art. 4 ust. 1 pkt a) - b) oraz pkt f) oraz art. 8 ust. 1 Dyrektywy...

II SA/Wa 1439/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-11

oraz wykonanie fotokopii wybranych kart z akt sprawy o sygn. [...] w dniu [...] lipca 2020 r. Skarżącej została udostępniona do wglądu całość akt sprawy, a akta powyższej sprawy...
określonego w art. 73 § 1 K.p.a. poprzez stawienie się osobiście w siedzibie organu oraz wykonanie fotokopii wybranych kart z akt sprawy o sygn. [...] nie mogła mieć wpływu...

II SA/Wa 643/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

.' w Spółce (4,5 roku), przez który to okres 'działał' monitoring GPS za pośrednictwem karty SIM w telefonie komórkowym), - absurdalność rzekomych czynności Spółki mających...
. Urządzenie GPS nie jest montowane przez Spółkę w pojeździe; informacja o lokalizacji pracownika jest uzyskiwana na podstawie logowań aparatu telefonicznego, dokonywanych w dniach...