Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Gd 398/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

Zabytków prowadzonej dla województwa pomorskiego, dalej zwanej ewidencją, następujących nieruchomości:, hala montażowa 3 B - karta nr 105 stacja pomp pochylni B3 - karta...
nr 120, schron przeciwlotniczy pod pochylnią B3 - karta nr 123., 2) naruszenie przepisów prawa materialnego - przepisów art. 3 pkt 1 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o ochronie...

VII SA/Wa 1156/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

opiniującego, pojazd posiada szczególną wartość dla dziedzictwa kultury. Pismem z [...] grudnia 2019 r. [...]WKZ nadesłał kopię karty ewidencyjnej zabytków ruchomych techniki...
samochodowego A. W. z [...] kwietnia 2019 r., zgodnie z którą wyprodukowany w 1912 r. pojazd został w latach 1996-1997 poddany renowacji, a następnie zarejestrowany...

VII SA/Wa 1316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-08

, form i sposobów ewidencjonowania zabytków w muzeach, ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym odpowiednio w następującej dokumentacji ewidencyjnej: karcie ewidencyjnej...
kontrolerom była nieprzesznurowana, a karty w niej były nieponumerowane. Wpisy rozpoczęto za połową księgi, pozostawiając wolne karty., Stanowi to naruszenie § 3 ust. 2...

II OSK 1372/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

. Jest także jednym z historycznych elementów zabytkowych w krajobrazie kulturowym miejscowości. Ponadto, dla układu ruralistycznego wsi W., została opracowana w 2013r. karta ewidencyjna...
podłoża od pobliskiej hali produkcyjnej jak i pojazdów, nie może stanowić dowodu przesądzającego o konieczności rozbiórki ze względów technicznych; stan zachowania...

VII SA/Wa 391/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

materiale dowodowym znajduje się karta ewidencyjna tego terenu, w której określono, że obszar zabytku obejmuje działki nr ewid. [...], [...] i [...], z obr. [...] W.. W związku...
się ciężkie pojazdy., 8. Po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem z [...] grudnia 2017 r. utrzymał w mocy zaskarżone...