Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II GZ 176/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

, którego działalność lub bezczynność jest przedmiotem skargi., Jak wynika z treści skargi (karta 2 akt), a w szczególności z treści pisma skarżącego z dnia 20 czerwca...
2007 r., precyzującego skargę (karta 14 akt), A. P. w rozpoznawanej sprawie zaskarżył działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie., Siedzibą...

VI SA/Wa 2200/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

z przyjętym przez organ okresem opóźnienia został szczegółowo opisany na kartach od 6 do 70 zaskarżonej decyzji). Komisja dokonała umorzenia postępowania administracyjnego...
się przepisy dotychczasowe'. Zdaniem Strony oznacza to, iż umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte zostały - w zależności od stanu faktycznego...

VI SA/Wa 1639/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

tego przepisu (poszczególne zgłoszenia oraz przebieg postępowań likwidacyjnych wraz z przyjętym przez organ okresem opóźnienia został szczegółowo opisany na kartach od 7...
z ubezpieczenia obowiązkowego, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wprowadzona regulacja ma na celu wyeliminowanie sytuacji...

VI SA/Wa 1629/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

przypadków naruszenia art. 14 u.u.o. Akta administracyjne sprawy obejmują ponad 2300 kart stanowiących materiał dowodowy, który podlegał analizie organu. Z uwagi...