Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Sz 400/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-14

zaopatrzonych, w kartę parkingową za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych., § 11. 1.Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat...
konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;, 2) może wyznaczać w strefie płatnego...

II SA/Sz 472/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

organu - radcy prawnemu S. K. w dniu [...], na adres: Rada Miasta S., Plac [...] S. (potwierdzenie odbioru - karta 39 akt sądowych)., Pełnomocnik organu w dniu...
roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach...