Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Lu 18/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-17

w bezczynności., Wniosek skarżącego o wydanie karty pojazdu wpłynął do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Z. w dniu [...] lutego 2015 r. Z tą chwilą...
o jego bezczynności w sprawie. Skarżącemu została udzielona odpowiedź, która choć jest negatywna bowiem wyraża odmowę wydania karty pojazdu, to jednak realizuje obowiązek organu...

III SA/Gl 1782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

., Wreszcie, zgodnie z załączonymi do odwołania kartami pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów 'T' pracownik w wybranych dwóch dniach pracy użył przycisku czuwaka 75 i 42 razy...
zapalenia [...]., Natomiast w odpowiedzi na zarzuty odwołania organ podkreślił, że PPIS w B. szczegółowo sporządził ocenę narażenia zawodowego (karta narażenia zawodowego z dnia...

II SA/Ke 937/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-04

wniósł między innymi o: uzupełnienie karty oceny narażenia zawodowego, zwrócenie się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. o przesłanie akt...
w przesłanej do WOMP 'Karcie oceny narażenia zawodowego' stwierdził, że D.T. podczas pracy na powierzonych jej stanowiskach w [...] Sp. z o.o. wykonywała pracę...

III SA/Lu 513/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-19

w [...] w karcie oceny narażenia zawodowego w ostatecznej wersji z dnia 28 sierpnia 2013 r. S. D. pracował w przedsiębiorstwie [...], a następnie w [...] w okresie od 1 września...
na pomoście roboczym pociągu PS-00 M-29 wykazały 86 dB, co stanowiło - według karty oceny narażenia zawodowego - 1,26 NDN (Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń). W kabinie pociągu...

VII SA/Wa 2816/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

2013 r. nr [...] - jeden na kartach 28-29 akt sprawy, a drugi na kartach 34-35 akt sprawy., Z wyjaśnienia jednostki orzeczniczej I stopnia zawartego w piśmie z dnia 30...
września 2014 r. (karta nr 72 akt sprawy) wynika, że wydała ona orzeczenie nr [...], które zostało następnie poprawione, zgodnie z pismem z dnia 29 listopada 2013 r. (brak...

III SA/Gl 319/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-27

karty lokalizacyjnej - karty pasażera. Karta ta została odebrana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i oznaczona symbolem '[...]', jako karta osoby zakwalifikowanej...
do kwarantanny. Następnie informacje zawarte w karcie zostały przeniesione do systemu EWP (Ewidencja Wjazdów do Polski) z określeniem czasu trwania kwarantanny...

IV SA/Wr 727/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-17

diagnostycznego zajęte stanowisko uzasadniła następująco: '(...) Z kart oceny narażenia zawodowego wynika, że w czasie pracy na stanowisku ślusarza mechanika wykonywał różne czynności...
nadgarstkowych, polegające na maksymalnym ich zginaniu i prostowaniu z jednoczesnym uciskiem na nerw pośrodkowy. Potwierdzony w kartach oceny narażenia zawodowego zakres czynności...

II SA/Sz 211/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

epidemiologiczne z L. D. w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. W karcie oceny narażenia zawodowego, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, Państwowy Powiatowy...
z dnia [...] i z dnia [...], ponieważ, w wyniku podjętych działań organ prowadzący postępowanie nie uzyskał dowodów na poparcie swoich wniosków zawartych w kartach oceny...

II SA/Go 235/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-02

teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia albo w postaci papierowej przez przekazanie kart lokalizacyjnych wojewodom. Obowiązek...
. przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności zawodowych, jako kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (przewóz osób) pojazdem samochodowym...

VI SA/Wa 2138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-13

'[...]' umieszczone na terenie miasta [...] i na pojazdach P. .SA, umorzył postępowanie w części dotyczącej podejrzenia prowadzenia reklamy za pomocą Karty i poprzez umieszczenie...
wezwanie do skarżącej., Następnie, w związku z nadesłaniem przez Okręgową Izbę Aptekarską dokumentacji fotograficznej dotyczącej Indywidualnej Karty Pacjenta (dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16