Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 743/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-14

. Natomiast podczas wizji w terenie stwierdzono, że wyrobisko wypełniane jest odpadami o luźnej konsystencji w postaci szlamów i mułów. Jak wynika z kart przekazania odpadów...
pochodził z ZG D i był przyjmowany przez Kopalnię na podstawie karty odpadu z nadanym kodem 01 04 12, co wyraźnie wynika z protokołu kontroli. Istotnym jest, że odpad...

IV SA/Po 419/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-25

przez skarżącego i osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe oraz dokumentów dotyczących lokat, kont i kart kredytowych, podania informacji dotyczących osób prowadzących...
stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia zestawienia pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym, określenia tytułu prawnego...

IV SA/Po 419/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-08-20

, kont i kart kredytowych, podania informacji dotyczących osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe w tym uzyskiwanych przez nich dochodów, nadesłania kopii zeznań...
itp.) jakiego rzędu kwoty obciążają miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych opłat związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, przedłożenia zestawienia pojazdów...

III SA/Gl 244/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

kwalifikacje mierniczego górniczego. Wiercenia wykonano wiertnicą ręczną o śrenicy 120 mm. Dla wykonanych otworów sporządzono karty dokumentacyjne, a pobrane próbki...
, poprzez pomniejszenie obliczonej ilości wydobytej kopaliny na korzyść stron. Dokumentacja zawiera karty informacyjne wszystkich wykonanych otworów geologicznych, raport...

VI SA/Wa 2602/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Geodezyjnej i Kartograficznej w [...] według stanu na dzień [...] kwietnia 2015 r. - karta nr 24 i 25)., W tym stanie rzeczy organ prawidłowo zastosował art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a....
oraz zanieczyszczeń do środowiska, a także że wydobycie kopaliny ze złoża będzie wiązało się ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych przewożących kruszywo, co negatywnie...

VI SA/Wa 1275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

. wniosku o zatwierdzenie 'Projektu [...]',, 2. karty informacyjnej przedsięwzięcia,, 3. kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane...
raporty z wykonanych prac, zawierających karty wykonanych otworów wiertniczych wraz z ich lokalizacją na mapie sytuacyjno - wysokościowej, w terminie do końca...

III SA/Gl 314/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-07

został ukarany karą grzywny za prowadzenie nielegalnego wydobycia przez Sąd Rejonowy w C.. Nadto ze znajdującej się w aktach (brak numeracji kart) kopii notatki służbowej...
eksploatacji złoża od co najmniej od 7 lat, zaś co do działki [...] jedynymi śladami jakie można zaobserwować są ślady po pojazdach typu QUAD, które nie są żadnymi...

VI SA/Wa 2053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

torfu do Nadleśnictwa [...] do szkółki leśnej (ostatnio 5 lat temu) jako rolnik na podstawie karty podatkowej założonej w Urzędzie Skarbowym w [...]. Sprzęt ciężki (2 koparki...
torfu z działki nr [...]. Świeże ślady opon sprzętu ciężkiego i pojazdów gąsiennicowych wskazywały, że torf był wywożony poza teren działki. Dalej, na działce nr ewid...